PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • .

  BIP v2

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKProcedura usuwania wyrobów zawierających azbest w 2020 roku

azbest 1Szanowni Mieszkańcy
W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Sulęcin dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie z zakresu usuwania azbestu w roku 2020, Burmistrz Sulęcina ogłasza, że do dnia 15 lutego 2020 r. zainteresowani mieszkańcy wyrażający chęć wymiany w bieżącym roku azbestowych pokryć dachowych mogą składać „Wnioski o usunięcie wyrobów i materiałów zawierających azbest". Gmina może ubiegać się o dofinansowania w wysokości do 100% kosztów demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Koszt zakupu i montażu nowych pokryć dachowych oraz elementów elewacji pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie. Akcja usuwania azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Termin rozpoczęcia realizacji zadania planuje się na miesiąc maj 2020 r., a zakończenia do sierpnia 2020 r. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania może ulec zmianie po ogłoszeniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej regulaminu ,, Programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest". Jeżeli uzyskana kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze będzie mniejsza niż wnioskowana przez Gminę, wówczas o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez mieszkańca decydować będzie kolejność złożenia zgłoszenia w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie.

W przypadku wątpliwości pytania można kierować:
• na adres e-mail - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,
• telefonicznie: 95 777 09 41
• bezpośrednio do pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sulęcinie przy ul. Lipowej 18, pok. 23, (parter budynku) w godzinach urzędowania (poniedziałek: 7:30-16:00, wtorek-czwartek 7:30 – 15:00, piątek 7:30 – 14:00).

Do wniosku należy załączyć:
l) kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest:
a) kopia odpisu z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów - wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku oraz pełnomocnictwo w przypadku współwłasności - udzielone przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli do występowania w ich imieniu przy dopełnianiu formalności związanych ze składaniem przedmiotowego wniosku oraz podczas usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Sulęcin obejmującej prace związane z:
• demontażem wyrobów zawierających azbest,
• transportem odpadów zawierających azbest z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
• unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest;
W przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę wspólnoty mieszkaniowej.
b) kopia umowy w przypadku dzierżawy, najmu, użyczenia lub innej temu podobnej umowy wraz z pisemną zgodą właściciela nieruchomości na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości wskazanej we wniosku;
c) potwierdzenie użytkowania przez Wnioskodawcę wskazanej działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, gdy wnioskodawcą jest użytkownik działki ogrodowej,

2) w przypadku osób, których nieruchomości nie są ujęte w gminnej inwentaryzacji wyrobów azbestowych, składają wypełniony formularz „Informacja o wyrobach zawierających azbest" ( załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. - Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31),

3) Kopia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie robót budowlanych, zgłoszenia rozbiórki lub pozwolenia na rozbiórkę wraz z potwierdzeniem wpływu lub oświadczenia, że Organ ten nie wnosi zastrzeżeń.

Załączniki dodatkowe dla beneficjentów pomocy de minimis (przedsiębiorcy, ale również każdy inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jego formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania):
a) Formularz informacji wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014, poz. 1543) lub,
b) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis uzyskanej w ciągu bieżącego roku podatkowego i 2 poprzedzających go lat, lub
c) oświadczenie o braku otrzymania pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku podatkowego i 2 poprzedzających go lat.
Załączniki dodatkowe w przypadku wniosku o unieszkodliwienie azbestu zgromadzonego na terenie działki gruntowej:
a) oświadczenie dotyczące azbestu zalegającego na terenie działki,
b) potwierdzenie dzierżawy ogrodu działkowego.

docInformacja o wyrobach zawierajacych azbest

docOswiadczenie w sprawie odbioru azbestu

docOświadczenie

rtfOświadczenie de minimis-rolnictwo-rybołustwo

docOświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie rybołóstwie

docPotwierdzenie dzierżawy ogrodu działkowego

docxWniosek o usuniecie wyrobów azbestowych-na 2020

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Welcome to the Sulęcin Municipality website. I wish you pleasant reading and invite you to visit the charming Sulęcin Region.

Mayor of Sulęcin
Dariusz Ejchart

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.