PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Für die Einwohner > Bildung >
 • .

  BIP v2

 • covid

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKInformacja dotycząca dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

Informacja dotycząca dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informacje nt. możliwości ubiegania się o bezpłatny przewóz do szkoły lub przedszkola niepełnosprawnego dziecka, organizowany przez Gminę Sulęcin lub o zwrot kosztów dowozu ucznia jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
Podstawa prawna:
• art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)
Gmina zapewnia bezpłatny przewóz i opiekę podczas przewozu lub zwrot kosztów dowozu ucznia jeżeli dowożenie zapewniają rodzice:
• niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim przewóz do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka umożliwiającego dzieciom upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
• uczniom niepełnosprawnym przewóz do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum realizującym kształcenie specjalne, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
• przewóz niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, aby umożliwić tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia.

I. ZASADY ZGŁASZANIA WNIOSKU W SPRAWIE DOWOZU DZIECKA DO SZKOŁY LUB PRZEDSZKOLA

1. Prawo wystąpienia do gminy o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola dla
dziecka niepełnosprawnego przysługuje:
• rodzicom dziecka,
• prawnym opiekunom,
2. W celu zorganizowania dowozu dziecka niepełnosprawnego, rodzice lub opiekunowie prawni powinni złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami,
3. Realizacja zadania jest możliwa do miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami,
4. Rodzice lub opiekunowie prawni we wniosku wskazują okres świadczonej usługi dowozu dziecka do przedszkola lub szkoły,
5. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejski w Sulęcinie, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin w Biurze Obsługi Interesanta, parter.
II. WYMAGANE DOKUMENTY

• Wniosek rodzica (opiekuna prawnego) o dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola (w załączniku),
• Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
• Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
• Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych).

III. OPŁATA ZA PRZYJĘCIE WNIOSKU

Nie dotyczy.

IV. TERMIN ODPOWIEDZI

W ciągu miesiąca od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

V. INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, pokój 32 telefon: 95 755 36 01 wew. 121, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

VI. UWAGI

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
2. Wniosek o objęcie ucznia dowozem zorganizowanym przez Gminę Sulęcin w roku szkolnym 2019/2020 należy złożyć w termie do 28.08.20219 r.

docxWniosek - dowozy

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Ich begrüße Sie auf das Herzlichste auf der Internetseite der Gemeinde Sulęcin.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre und lade Sie zu einem Besuch unserer reizvollen Heimat – dem Sulęciner Land - ein.

Dariusz Ejchart
Bürgermeister von Sulęcin

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.