PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Für die Einwohner > Fundusze i projekty >
 • .

  BIP v2

 • covid

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKZapytania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert.
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Przemysłowej w Sulęcinie". Oferty należy składać do dnia 13 października 2020 r. do godz. 11.00 w zaklejonych kopertach. Na kopercie zamieścić nazwę zadania: Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Przemysłowej w Sulęcinie"
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfZapytanie ofertowe - nadzór inwestorski Przemysłowa Sulęcin

pdfNotatka - nadzór inwestorski Przemysłowa

---------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do składania ofert.
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa części budynku użyteczności publicznej – Świetlicy w Żubrowie na Klub Senior +". Oferty należy składać do dnia 11 września 2020 r. do godz. 11.00 w zaklejonych kopertach. Na kopercie zamieścić nazwę zadania: Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: „Przebudowa części budynku użyteczności publicznej – Świetlicy w Żubrowie na Klub Senior +" nie otwierać przed 11.09.2020r. do godz. 11:00
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfZapytanie ofertowe- Inwestorski Żubrów Senior

pdfNotatka słuzbowa z nadzoru inwestorskiego Żubrów Senior+

---------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do składania ofert.
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Paska w Sulęcinie".
Oferty należy składać do dnia 17 sierpnia 2020 r. do godz. 11.00 w zaklejonych kopertach. Na kopercie zamieścić nazwę zadania: Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Paska w Sulęcinie", Nie otwierać przed 17.08.2020 r. do godz. 11:00"

Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfZapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu przebudowa ul. Jana Paska w Sulecinie

pdfNotatka słuzbowa z nadzoru inwestorskiego na zadaniu Przebudowa ul. Jana Paska w Sulęcinie

------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do składania ofert.
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Trzebów".
Oferty należy składać do dnia 19 lutego 2020 r. do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach. Na kopercie zamieścić nazwę zadania: Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Trzebów", Nie otwierać przed 19.02.2020r. do godz. 10:00"

Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfZapytanie ofertowe - nadzór inwestorski SUW Trzebów

pdfNOTATKA SŁUŻBOWA - INWESTORSKI SUW TRZEBÓW

----------------------------------------------------------------

Zaproszenie do składania ofert.
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Wielowsi"
Oferty należy składać do dnia 17 stycznia 2020 r. do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach. Na kopercie zamieścić nazwę zadania: Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Wielowsi, Nie otwierać przed 17.01.2020r. do godz. 10:00".

pdfzapytanie ofertowe - nadzór inwestorski świetlica Wielowieś

pdfwyjaśnienie nr 1_ws. zapytania Wielowieś

pdfNotatka służbowa - nadzór inwestorski Wielowieś

pdfNOTATKA SŁUŻBOWA - INWESTORSKI WIELOWIEŚ

--------------------------------------------------------------

Zaproszenie do składania ofert.
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie Sulęcin"
Oferty należy składać do dnia 30 grudnia 2019 r. do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach. Na kopercie zamieścić nazwę zadania: Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie Sulęcin"

Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie ofertowe - nadzór inwestorski PSZOKI

pdfnotatka służbowa - PSZOKI

-------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do składania ofert.
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów sportowych na Winnej Górze w Sulęcinie. Etap I i Ia".

Oferty należy składać do dnia 26 listopada 2019 r. do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach. Na kopercie zamieścić nazwę zadania: Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: „Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów sportowych na Winnej Górze w Sulęcinie. Etap I i Ia".
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie_ofertowe -nadzór inwestorski Winna Góra

Zaproszenie do składania ofert.
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Wędrzyn etap II”.

Oferty należy składać do dnia 14 listopada 2019 r. do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach. Na kopercie zamieścić nazwę zadania: Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: „Remont drogi gminnej w miejscowości Wędrzyn etap II”.

Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfZapytanie ofertowe

pdfnotatka służbowa - Wędrzyn II etap

------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do składania ofert.

Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa części budynku przedszkola na żłobek Sulęcinie".
Oferty należy składać do dnia 13 listopada 2019 r. do godz. 9.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn. „Przebudowa części budynku przedszkola na żłobek Sulęcinie"".

Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie ofertowe Żłobek

pdfnotatka z zapytania - nadzór inwestorski Żłobek

-----------------------------------------------------------------

Zaproszenie do składania ofert.
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na BUDOWĘ OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) PRZY UL. WINNA GÓRA działka nr 79 W SULĘCINIE
W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ O CHARAKTERZE WIELOPOKOLENIOWYM OSA 2019. Oferty należy składać do dnia 23 sierpnia 2019r. do godz. 12:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Winna Góra dz. nr 79 w Sulęcinie" oraz dopiskiem „Nie otwierać do dn. 23.08.2019r. do godziny 12:30".
Szczegóły zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym i załącznikami znajdują się poniżej.

pdfzapytanie ofertowe OSA Winna Góra 2019

pdfzałącznik nr 1

pdfmapa do załącznika nr 1

pdfzałącznik nr 2

pdfzałącznik nr 3

pdfzałacznik nr 4

pdfzałącznik nr 5

pdfNOTATKA SŁUŻBOWA Z ZAPYTANIA OFERTOWEGO

---------------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 17 czerwca 2019 r.

Unieważnienie postępowania z dnia 11 czerwca 2019 r.

pdfUnieważnienie postępowania

Sulęcin, dnia 11 czerwca 2019 r.

Zaproszenie do składania ofert
Gmina Sulęcin zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania dokumentacji przetargowej, przygotowanie przetargu, w tym publikacji przetargowych w ramach projektu pt.: „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Sulęcin", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami.
Ofertę należy złożyć w terminie do 18 czerwca 2019 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

docxFormularz ofertowy

pdfZapytanie ofertowe PSZOKi

-------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 4 kwietnia 2019 r.
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Gmina Sulęcin ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

Cel projektu:
Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia poprzez m.in. tworzenie oraz rozwój żłobków i klubów dziecięcych, wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna, wsparcie istniejących form opieki nad dziećmi do lat 3 przyczyniających się do zwiększenia liczby miejsc w ww. placówkach.

Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
a) Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Sulęcin przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza, udział w przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników do projektu i promocji projektu.

Wymagania wobec partnera:
a) Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.
b) Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej lub posiadać status organizacji pozarządowej.

Termin składania ofert
Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 26.04.2019 roku, do godziny 9:00 na adres
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Szczegóły w załączniku: docxOgłoszenie o naborze na partnera

---------------------------------------------------------------

Sulęcin, 20.03.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert.
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa targowiska w Sulęcinie – Budowa budynku socjalno – usługowego i wiaty wraz z kontenerami handlowymi". Oferty należy składać do dnia 29 marca 2019 r. do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach. Na kopercie zamieścić nazwę zadania: Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: „Budowa targowiska w Sulęcinie – Budowa budynku socjalno – usługowego i wiaty wraz z kontenerami handlowymi".
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie ofertowe

pdfnotatka służbowa z zapytania ofertowego

---------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do składania ofert
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na zakup i sukcesywną dostawę materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Sulęcinie.
Oferty należy składać do dnia 29 marca 2019 r. do godz. 14:30 w siedzibie zamawiającego w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Zakup i sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Sulęcinie".
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się na stronie www.bip.sulecin.pl, w zakładce zamówienia publiczne – zamówienia publiczne do 30 000 euro.

---------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 11 października 2018 r.
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.5 Usługi społeczne
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.5 Usługi społeczne. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego.
Gmina Sulęcin, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 7.5 Usługi społeczne. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

I. Cel projektu:
Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:
1. Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i/lub asystenckich oraz zdrowotnych skierowanych do osób z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym, również w utworzonych mieszkaniach chronionych/wspomaganych;

2. Wsparcie tworzenia miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach o charakterze chronionym/wspomaganym dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Tworzone miejsca świadczenia usług mogą być miejscami stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego (w tym w formie Klubu Seniora i Dziennego Domu Pobytu), stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego których celem jest zapewnienie opieki dla osób niesamodzielnych, w tym w zastępstwie za opiekunów faktycznych. W przypadku tworzenia miejsc pobytu w innych formach mieszkań o charakterze wspomaganym, miejsca te są tworzone zgodnie z zasadami obowiązującymi dla usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności. Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług;

3. Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez utworzenie Klubów dla Dzieci i Młodzieży, Strefy Rodzica z możliwością zakupu mebli, pomocy dydaktycznych, zatrudnienie personelu oraz realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.

4. Zapewnienie dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (wyłącznie w połączeniu z całym procesem reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym).
III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
a) Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gmina Sulęcin przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza, udział w przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników do projektu i promocji projektu.
IV. Wymagania wobec partnera:

a) Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.
V. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi.
b) Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a)
c) Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem.
d) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.
e) Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
f) Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
g) Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).
h) Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera
a) Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)
b) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi. Max. 30 pkt
c) Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.
d) Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.
e) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.
VII. Termin składania ofert
Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 02.11. 2018 roku, do godziny 9:00 na adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

docxformularz

Sulęcin, 05 listopada 2018 r.

Gmina Sulęcin działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475), ogłosiła otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego Oś Priorytetowa 7, Poddziałanie 7.5 którego wnioskodawcą będzie Gmina Sulęcin.

Nabór Partnera odbywał się w terminie od 11.10.2018 r. do 02.11.2018 r.

W terminie naboru wpłynęła jedna oferta.

W wyniku oceny formalnej i merytorycznej na Partnera wybrano organizacje:

STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W SULĘCINIE

pdfwybór partnera

------------------------------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 3 października 2018 r.
Zaproszenie do składania ofert

Gmina Sulęcin zaprasza do składania ofert na opracowanie studium wykonalności wraz z aneksem obliczeniowym w formie arkusza kalkulacyjnego dla projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Sulęcinie" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych Poddziałania 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Ofertę należy złożyć w terminie do 10 października 2018 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie ofertowe

docformularz oferenta

pdfprotokół z wyboru

-----------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 3 października 2018 r.
Zaproszenie do składania ofert

Gmina Sulęcin zaprasza do składania ofert na opracowanie studium wykonalności wraz z aneksem obliczeniowym w formie arkusza kalkulacyjnego dla projektu pn. „Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebowie" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom.

Ofertę należy złożyć w terminie do 10 października 2018 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej

pdfzapytanie ofertowe

docformularz oferenta

-------------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 18 września 2018r.
Zaproszenie do składania ofert

Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Adaptacja obiektu handlowo-usługowego na świetlicę wiejską w m. Rychlik".Oferty należy składać do dnia 04 października 2018 r. do godz. 10:00 w zamkniętych i opięczętowanych kopertach. Na kopercie zamieścić nazwę zadania: Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: "Adaptacja obiektu handlowo - usługowego na świetlicę wiejską w m. Rychlik."

Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się w załączniku poniżej.

pdfzapytanie ofertowe - nadzór inwestorski

pdfnotatka

------------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 30 sierpnia 2018r.
Zaproszenie do składania ofert


Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa targowiska w Sulęcinie – Budowa budynku socjalno – usługowego i wiaty wraz z kontenerami handlowymi". Oferty należy składać do dnia 14 września 2018 r. do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach. Na kopercie zamieścić nazwę zadania: Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: „Budowa targowiska w Sulęcinie – Budowa budynku socjalno – usługowego i wiaty wraz z kontenerami handlowymi".
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfZapytanie ofertowe - nadzór

pdfnotatka służbowa z zapytania ofertowego

--------------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 10 sierpnia 2018 r.
Zaproszenie do składania ofert

Gmina Sulęcin zaprasza do składania ofert na publikację w prasie drukowanej trzech artykułów na temat projektu pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrów" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Ofertę należy złożyć w terminie do 17 sierpnia 2018 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie

docformularz oferenta

pdfprotokół z wyboru

-------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 1 sierpnia 2018 r.
Zaproszenie do składania ofert
Gmina Sulęcin zaprasza do składania ofert na przygotowanie, organizację i obsługę uroczystego otwarcia parku miejskiego w Sulęcinie w dniu 1 września 2018 r. w godz. 11:00-15:00 w ramach projektu „Rewitalizacja parku miejskiego w Sulęcinie – etap II" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Ofertę należy złożyć w terminie do 9 sierpnia 2018 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie

docformularz oferenta

pdfprotokół z wyboru

------------------------------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 29 czerwca 2018r.
Zaproszenie do składania ofert.
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa targowiska w Sulęcinie – Część II roboty drogowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Oferty należy składać do dnia 12 lipca 2018 r. do godz. 13.00 w zaklejonych kopertach. Na kopercie zamieścić nazwę zadania: Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn. „Budowa targowiska w Sulęcinie – Część II roboty drogowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą".
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie

pdfnotatka z naboru

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 11 czerwca 2018r.
Zaproszenie do składania ofert.


Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na budynek świetlicy wiejskiej w m. Rychlik na dz. nr 123". Oferty należy składać do dnia 22 czerwca 2018 r. do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach. Na kopercie zamieścić nazwę zadania: Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na budynek świetlicy wiejskiej w m. Rychlik na dz. nr 123".
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfnadzór

-----------------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 12 kwietnia 2018 r.
Zaproszenie do składania ofert

Gmina Sulęcin zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie oraz wykonanie tablicy informacyjnej (1 szt.) wraz z montażem dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrów" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Ofertę należy złożyć w terminie do 20 kwietnia 2018 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie

docformularz oferenta

pdfprotokół z wyboru

-------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 13 marca 2018 r.
Zaproszenie do składania ofert
Gmina Sulęcin zaprasza do składania ofert na publikację w prasie drukowanej dwóch artykułów na temat projektu pn. „Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo" wraz z informacją o dofinansowaniu projektu zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów w Regionalnym Programie Operacyjnym - Lubuskie 2020.
Ofertę należy złożyć w terminie do 20 marca 2018 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie ofertowe

docformularz oferenta

pdfprotokół z wyboru

-----------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 20 lutego 2018 r.
Zaproszenie do składania ofert
Gmina Sulęcin zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie składu, zredagowanie, dostarczenie wersji elektronicznej w formacie pdf, wydruk i dystrybucję ulotek dla mieszkańców z instrukcją obsługi e-usług wdrażanych w ramach projektu pn. „Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
Ofertę należy złożyć w terminie do 27 lutego 2018 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie

docformularz oferenta

pdfprotokół z wyboru

----------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 20 lutego 2018 r.
Zaproszenie do składania ofert
Gmina Sulęcin zaprasza do składania ofert na dostarczenie i wytłoczenie płyt CD z ulotką wraz z zaprojektowaniem i nadrukowaniem na tych płytach logo Gminy Sulęcin, nazwy projektu, informacji o dofinansowaniu projektu zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów w Regionalnym Programie Operacyjnym - Lubuskie 2020 oraz dostarczenie pendrive'ów oraz wykonanie na nich grawera z logo Gminy Sulęcin, nazwą projektu, informacją o dofinansowaniu projektu zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów w Regionalnym Programie Operacyjnym - Lubuskie 2020 (wraz z wykonaniem projektu).w ramach projektu pn. „Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
Ofertę należy złożyć w terminie do 27 lutego 2018 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie

docformularz oferenta

pdfprotokół z wyboru

-------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 20 lutego 2018 r.
Zaproszenie do składania ofert
Gmina Sulęcin zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie oraz wykonanie tablic informacyjnych (10 szt.) wraz z montażem dla projektu pn. „Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
Ofertę należy złożyć w terminie do 27 lutego 2018 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie

docformularz oferenta

pdfprotokół z wyboru

----------------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 5 lutego 2018 r.

Zaproszenie do składania ofert

Gmina Sulęcin zaprasza do składania ofert na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego" dla zadania pod nazwą: "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrów"

Szczegóły znajdą państwo w załączniku.

pdfZapytanie ofertowe

pdfnotatka z zapytania

-------------------------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 5 lutego 2018 r.
Zaproszenie do składania ofert


Gmina Sulęcin zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie oraz wykonanie tablic informacyjnych (10 szt.) wraz z montażem dla projektu pn. „Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
Ofertę należy złożyć w terminie do 12 lutego 2018 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

docformularz oferenta

pdfzapytanie ofertowe

-------------------------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 5 stycznia 2018 r.
Zaproszenie do składania ofert

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Sulęcin", Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia ofert na Opracowanie studium wykonalności wraz z aneksem obliczeniowym w formie arkusza kalkulacyjnego dla projektu pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Sulęcin" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami.
Ofertę należy złożyć w terminie do 15 stycznia 2018 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

docformularz oferty

pdfzapytanie ofertowe

pdfprotokół z wyboru

----------------------------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 12 października 2017 r.
Zaproszenie do składania ofert

Gmina Sulęcin zaprasza do składania ofert na Dostawę jednego zestawu komputerowego wraz z pakietem aplikacji biurowych do punktu potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP w ramach projektu pt. „Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do 19 października 2017 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

docformularz oferty

pdfzapytanie ofertowe

pdfprotokół z wyboru

---------------------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 10 października 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert

Gmina Sulęcin zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie oraz wykonanie tablicy informacyjnej (1 szt.) wraz z montażem dla projektu pn. „Rewitalizacja parku miejskiego w Sulęcinie. Etap II" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
Ofertę należy złożyć w terminie do 17 października 2017 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie ofertowe

docformularz oferenta

pdfprotokół z wyboru

----------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 4 września 2017 r.
Zaproszenie do składania ofert

Gmina Sulęcin zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie oraz wykonanie tablicy informacyjnej (2 szt.) wraz z montażem dla projektu pn. „Odnowienie zieleni w parku miejskim w Sulęcinie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Ofertę należy złożyć w terminie do 12 września 2017 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie ofertowe

docformularz oferenta

pdfprotokół z wyboru

-------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 30 sierpnia 2017r.

Zaproszenie do składania ofert:
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt, będącej wydziałem w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie w ramach projektu realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
Oferty należy składać do dnia 18 WRZEŚNIA 2017 r. do godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla projektu pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin"
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie ofertowe
docxZał.1- formularz ofertowy

----------------------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 23 sierpnia 2017r.
Zaproszenie do składania ofert.
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na pełnienie nadzoru archeologicznego dla zadania pn. „Rewitalizacja parku miejskiego w Sulęcinie - etap II". Oferty należy składać do dnia
05 września 2017 r. do godz. 10.00
w zaklejonych kopertach. Na kopercie zamieścić nazwę zadania: Oferta na pełnienie nadzoru archeologicznego podczas realizacji zadania, pn.: „Rewitalizacja parku miejskiego w Sulęcinie - etap II".
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie nadzór archeologiczny

pdfnotatka nadzór archeologiczny-ETAP II

-------------------------------------------

Sulęcin, dnia 11 sierpnia 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert.

Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rewitalizacja parku miejskiego w Sulęcinie - etap II" - roboty budowlane. Oferty należy składać do dnia 24 sierpnia 2017 r. do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach. Na kopercie zamieścić nazwę zadania: Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania, pn.: „Rewitalizacja parku miejskiego w Sulęcinie - etap II"- roboty budowlane .
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfnadzór inwestoski park ETAP II

pdfnotatka nadzór inwestorski-ETAP II

-------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 2 sierpnia 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu pn. "Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo", Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usługi: Nadzór autorski wybranych elementów projektu pt. „Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Ofertę należy złożyć w terminie do 9 sierpnia 2017 r.

Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

docoferta.doc
pdfzapytanie ofertowe.pdf

pdfprotokół z wyboru

--------------------------

Sulęcin, 21 lipca 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert:

Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt, będącej wydziałem w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie w ramach projektu realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Oferty należy składać do dnia 31 lipca 2017 r. w siedzibie zamawiającego w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dla projektu pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin” Oferta dotyczy części …………(*)zamówienia.

(*) – Należy wpisać numer części, której dotyczy oferta

Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej oraz w bazie konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1045403

Załączono poprawny wzór umowy - zał. nr 2

pdfZał. 2 - Poprawny wzór umowy.pdf

pdfZapytanie ofertowe 2.pdf

docxZał. 1-Formularz ofertowy.docx

pdfZał. 2 - wzór umowy.pdf

docxZał. 3 - Wykaz usług.docx

pdfodpowiedzi na pyt. nr 1

pdfprotokół z wyboru oferty - promocja

------------------------------

Sulęcin, 21 lipca 2017 r.

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Sulęcin, Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Sulęcin” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami.

Ofertę należy złożyć w terminie do 31 lipca 2017 r.

Szczegóły zapytania wraz z formularzem oferty znajdują się poniżej.

pdfzapytanie ofertowe.pdf

docformularz ofertowy.doc

pdfprotokół z wyboru wykonawcy.pdf

--------------------------------

Sulęcin, dnia 6 lipca 2017 r.
Zaproszenie do składania ofert.
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na pełnienie nadzoru archeologicznego dla zadania pn. „Odnowienie zieleni w parku miejskim w Sulęcinie". Oferty należy składać do dnia 18 lipca 2017 r. do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach. Na kopercie zamieścić nazwę zadania: Oferta na pełnienie nadzoru archeologicznego podczas realizacji zadania, pn.: „Odnowienie zieleni w parku miejskim w Sulęcinie".
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfnadzór archeologiczny

pdfprojekt umowy - archeolog

pdfnotatka nadzór archeologiczny-Etap I

--------------------------------

Sulęcin, dnia 6 lipca 2017 r.
Zaproszenie do składania ofert.
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Odnowienie zieleni w parku miejskim w Sulęcinie"- roboty budowlane. Oferty należy składać do dnia 18 lipca 2017 r. do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach. Na kopercie zamieścić nazwę zadania: "Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ds. zieleni podczas realizacji zadania, pn.: „Odnowienie zieleni w parku miejskim w Sulęcinie" - roboty budowlane.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfnadzór inwestorski

pdfprojekt umowy inwestorski - roboty budowlane

pdfnotatka nadzór inwestorski-Etap I

------------------------------------------

Sulęcin, dnia 6 lipca 2017 r.
Zaproszenie do składania ofert.
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ds. zieleni dla zadania pn. „Odnowienie zieleni w parku miejskim w Sulęcinie" – szata roślinna. Oferty należy składać do dnia 18 lipca 2017 r. do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach. Na kopercie zamieścić nazwę zadania: Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ds. zieleni podczas realizacji zadania, pn.: „Odnowienie zieleni w parku miejskim w Sulęcinie".
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfnadzór zieleń

pdfprojekt umowy - zieleń

pdfnadzór zieleń-Etap I

--------------------------------------

Sulęcin, dnia 29 czerwca 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na zakup i sukcesywną dostawę materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt, będącej wydziałem w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie w ramach projektu realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
Oferty należy składać do dnia 7 lipca 2017 r. do godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Zakup i sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt, będącej wydziałem w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie."
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie ofertowe

docxZałącznik 1-Formularz ofertowy

docxZałącznik 2-Wykaz-asmortymentowo-ilościowy

docxZałącznik 3-Oświadczenie o spełnieniu warunków

pdfZał. 4 - wzór umowy

pdfprotokół z wyboru wykonawcy

-----------------------------------------------

Sulęcin, dnia 29 czerwca 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert:
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt, będącej wydziałem w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie w ramach projektu realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
Oferty należy składać do dnia 10 lipca 2017 r. w siedzibie zamawiającego w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dla projektu pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin" Oferta dotyczy części .............(*)zamówienia.
(*) – Należy wpisać numer części, której dotyczy oferta
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej oraz w bazie konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1041619

Informujemy, iż zmianie ulega treść opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 2. Zmieniona treść została określona w załączniku pt. Zmieniona treść opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 2.
W związku z powyższym wydłużony zostaje termin składania ofert na wszystkie części objęte zapytaniem ofertowym do dnia 14.07.2017 r.

Gmina Sulęcin unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 29.06.2017 r.: Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt, będącej wydziałem w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie w ramach projektu realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, umowa POIS.02.03.00-00-0183/16-00”.

pdfUnieważnienie_zapytania_ofertowego.pdf

pdfzapytanie ofertowe.pdf

docxZał. 1-Formularz ofertowy.docx

pdfZał. 2 -Wzór umowy.pdf

docxZał. 3 - Wykaz usług.docx

pdfZmieniona treść opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 2.pdf

pdfOdpowiedzi na pytania

pdfOdpowiedzi na pytania 2

pdfOdpowiedzi na pytania nr 3

----------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 29 czerwca 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert:
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt, będącej wydziałem w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie w ramach projektu realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
Oferty należy składać do dnia 7 lipca 2017 r. do godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla projektu pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin".
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie ofertowe.pdf

docxZał. 1 - formularz ofertowy.docx

pdfprotokół z wyboru wykonawcy.pdf

W załączeniu unieważnienie naboru.

pdfunieważnienie

----------------------------------------------

Sulęcin, 29 czerwca 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert:
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na Zakup sprzętu elektronicznego z oprogramowaniem i instalacją dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt, będącej wydziałem w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie w ramach projektu realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
Oferty należy składać do dnia 7 lipca 2017 r. do godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Zakup sprzętu elektronicznego z oprogramowaniem i instalacją na potrzeby Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin". Oferta dotyczy części.............(*)zamówienia.
(*) – Należy wpisać numer części, której dotyczy oferta.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie ofertowe.pdf

pdfZał. 1.1-Karta produktu - zestaw komputerowy

pdfZał. 1.2 - Karta produktu - zestaw komputerowy z dwoma monitorami

pdfZał. 1.3 - Karta produktu - pakiet aplikacji biurowych

docxZał. 1 - Formularz ofertowy

pdfZał. 2.1 - Karta produktu - wielofunkcyjna kopiarko-drukarka MFP formatu A3

pdfZał. 2.2 - Karta produktu - drukarka laserowa formatu A4

pdfZał. 4 - Wzór umowy

pdfOdpowiedzi na pytania

pdfprotokół z wyboru wykonawcy

---------------------------------------------------------------

Sulęcin, 14 lipca 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert:
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i instalacją na potrzeby Jednostki Realizującej Projekt, będącej wydziałem w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie w ramach projektu realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, umowa nr POIS.02.03.00-00-0183/16-00.
Oferty należy składać do dnia 21 lipca 2017 r. do godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i instalacją na potrzeby Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin".


Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfZapytanie ofertowe

pdfZał.1.1.- Karta produktu - zestaw komputerowy

pdfZał. 1.2. - Karta produktu - zestaw komputerowy z dwoma monitorami

pdfZał. 1.3. - Karta produktu - pakiet aplikacji biurowych

docxZał. 1- Formularz ofertowy

pdfZał. 2 - Wzór umowy

pdfprotokół z wyboru ofert - komputery

---------------------------------------------

Sulęcin, 29 czerwca 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert:
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawa kompletnych, zmontowanych mebli pracowniczych dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt, będącej wydziałem w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie w ramach projektu realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
Oferty należy składać do dnia 7 lipca 2017 r. do godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Zakup i dostawa kompletnych, złożonych mebli pracowniczych dla projektu pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin".

Informujemy, iż w załączniku nr 1 – Formularzu cenowo-ofertowym w tabeli wykaz cen oraz załączniku nr 2 – Wzór umowy w tabeli wykaz produktów objętych przedmiotem umowy błędnie wpisano ilości zamawianych produktów:
• w pozycji nr 9 – kontenerek dostawny (jest 2 szt. winno być 3 szt. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym),
• pozycji nr 12 – krzesło konferencyjne (jest 1 szt. winno być 4 szt. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym).
Prosimy o złożenie załącznika nr 1 – Formularza cenowo-ofertowego z ilościami produktów zgodnymi ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym.
W związku z powyższym wydłużony zostaje termin składania ofert do dnia 10.07.2017 r. do godz. 16.00.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfZapytanie ofertowe.pdf

docxZał. 1-Formularz ofertowy.docx

pdfZał. 2 -Wzór umowy.pdf

pdfInformacja o zmianie meble

pdfprotokół z wyboru wykonawcy

pdfprotokół z wyboru wykonawcy 2

---------------------------------------------

Sulęcin, dnia 24 maja 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przebudowy chodnika w ul. Dikusa-Ekkela w Sulęcinie.
Oferty nalezy składać do dnia 30 maja 2017 r. do godz. 13.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Wykonanie przebudowy chodnika w ul. Dikusa-Ekkela (odcinek "B") w Sulęcinie".
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfZAPYTANIE OFERTOWE

pdfProjekt techniczny-Załącznik nr 1.

pdfFormularz Ofertowy - Załącznik nr 2

pdfKosztorys Ofertowy - Załącznik nr 3

pdfOświadczenie - Załącznik nr 4

pdfPlan Sytuacyjny Chodnika

-------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 16 maja 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przebudowy drogi gminnej w kierunku cmentarza w Trzemesznie Lubuskim.
Oferty należy składać do dnia 22 maja 2017 r. do godz. 14.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Wykonanie przebudowy drogi gminnej w kierunku cmentarza w Trzemesznie Lubuskim".
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfFormularz ofertowy - załącznik nr 2

pdfKosztorys ofertowy - załącznik nr 3

pdfOświadczenie wykonawcy-załącznik nr 4

pdfProjekt techniczny - załącznik nr1

pdfZAPYTANIE OFERTOWE

------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 10 maja 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przebudowy drogi gminnej w kierunku cmentarza w Trzemesznie Lubuskim.
Oferty należy składać do dnia 15 maja 2017 r. do godz. 12.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Wykonanie przebudowy drogi gminnej w kierunku cmentarza w Trzemesznie Lubuskim".
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfZapytanie ofertowe.pdf

pdfProjekt techniczny - załącznik nr 1

pdfFormularz ofertowy - załącznik nr 2

pdfKosztorys ofertowy - załącznik nr 3

pdfOświadczenie wykonawcy - załącznik nr 4

pdfNotatka z zapytania ofertowego

------------------------------------------

Sulęcin, dnia 31 stycznia 2017 r.

Zaproszenie do składania prac konkursowych
Gmina Sulęcin zaprasza Państwa do wzięcia udziału w konkursie, którego przedmiotem jest opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja parku miejskiego w Sulęcinie – etap II” na działkach o numerach 297/3, 297/5, 296/1, 297/4, 284, w Sulęcinie, obręb 48. Konkurs organizowany jest w ramach projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Prace konkursowe należy składać do dnia 28 lutego 2017r.
-------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 23 listopada 2016 r.

Zaproszenie do składania ofert
W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja i zagospodarowanie wnętrz urbanistycznych kwartałów zabudowy w otoczeniu centrum miasta Sulęcin", Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia ofert na Opracowanie studium wykonalności wraz z aneksem obliczeniowym w formie arkusza kalkulacyjnego dla projektu pn.„Rewitalizacja i zagospodarowanie wnetrz urbanistycznych kwartałów zabudowy w otoczeniu centrum miasta Sulęcin" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Ofertę należy złożyć w terminie do 30 listopada 2016 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie.pdf

docoferta.doc

docwzór_umowy.doc

pdfprotokół z wyboru

-------------------------------------------------------

Sulęcin, 22 listopada 2016r.

Zaproszenie do składania ofert
Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia ofert na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego" podczas realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 005635F ul. Ogrodowa w miejscowości Trzemeszno Lubuskie". Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym oraz oświadczeniem znajdują się poniżej.

pdfZapytanie_ofertowe.pdf

docZałącznik_nr_1_Oferta.doc

docZałącznik_nr_2_Oświadczenie.doc

pdfProtokół_z_wyboru_wykonawcy_na_pełnienie_funkcji_inspektora_nadzoru.pdf

----------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 6 października 2016 r.

Zaproszenie do składania ofert
W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Uzbrojenie podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej", Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia ofert na Opracowanie studium wykonalności wraz z aneksem obliczeniowym w formie arkusza kalkulacyjnego dla projektu pn. „Uzbrojenie podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych Poddziałania 1.3.1 „Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT".
Ofertę należy złożyć w terminie do 13 października 2016 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie_ofertowe.pdf

docoferta.doc

docwzór_umowy.doc

pdfprotokół z wyboru

-------------------------------------------

Sulęcin, dnia 4 października 2016 r.

Zaproszenie do składania ofert
W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja parku miejskiego w Sulęcinie – etap II", Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia ofert na Opracowanie studium wykonalności wraz z aneksem obliczeniowym w formie arkusza kalkulacyjnego dla projektu pn.„Rewitalizacja parku miejskiego w Sulęcinie – etap II" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Ofertę należy złożyć w terminie do 11 października 2016 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie.pdf

docoferta.doc

docwzór_umowy_1.doc

pdfprotokół z wyboru

------------------------------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 9 września 2016r.


Zaproszenie do składania ofert
Gmina Sulęcin zaprasza do składania ofert na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Sulęcinie położonego na dz. 297/3, 296/1, 297/4, 297/5, 284 w 48 obrębie Sulęcina", który będzie służył do opisania przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na zadaniu „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Sulęcinie" planowanym do realizacji jako II etap rewitalizacji parku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych - projekty realizowane poza formułą ZIT.
Ofertę należy złożyć w terminie do 20 września 2016 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

UWAGA!!!!!! Koncepcja stanowiąca załącznik do niniejszego zapytania jest dostępna pod linkiem https://www.dropbox.com/sh/h4ws42w4c90tpbd/AAD38H_hzeQ_zw_pmMR1XEZ4a?dl=0

pdfZapytanie_ofertowe.pdf

docFormularz__Ofertowy.doc

pdfProtokół_z_wyboru_wykonawcy.pdf

--------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 2 września 2016 r.
Zaproszenie do składania ofert

Gmina Sulęcin zaprasza do składania ofert na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sulęcin do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Ofertę należy złożyć w terminie do 12 września 2016 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie_ofertowe.pdf

doczałącznik_nr_1.doc

doczałącznik_nr_2.doc

doczałącznik_nr_3.doc

docwzór_umowy.doc

pdfprotokół_z_wyboru.pdf

---------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 30 czerwca 2016 r.

Zaproszenie do składania ofert
W związku z realizacją projektu pn. "Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo", Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia ofert na Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i pozostałej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego dla projektu „Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz bieżące wsparcie podczas trwania procesu przetargowego
Ofertę należy złożyć w terminie do 7 lipca 2016 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie_ofertowe.pdf

docoferta.doc

pdfprotokol_z_wyboru.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 15 czerwca 2016 r.


Zaproszenie do składania ofert
W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie Lubuskim", Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia ofert na
Opracowanie studium wykonalności wraz z aneksem obliczeniowym w formie arkusza kalkulacyjnego dla projektu pn. „Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie Lubuskim" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom.
Ofertę należy złożyć w terminie do 22 czerwca 2016 r.
Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

pdfzapytanie_ofertowe.pdf

docformularz_ofertowy.doc

pdfumowa.pdf

pdfprotokół_z_wyboru.pdf

---------------------------------------------------------

Sulęcin, dnia 9 maja 2016 r.

Zaproszenie do składania ofert

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem rewitalizacji obiektów na Winnej Górze, Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z częścią kosztorysową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, dokonanie wszelkich uzgodnień, złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę. Zamówienie obejmuje ponadto warunki i zasady pełnienia nadzoru autorskiego. Dokumentacja dotyczy projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020.
Ofertę należy złożyć w terminie do 16 maja 2016 r.


Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się poniżej.

doczałącznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc

pdfzapytanie_ofertowe.pdf

pdfzałącznik_nr_2_mapa.pdf

pdfprojekt_umowy.pdf

Poniżej protokół z wyboru oferty.

pdfprotokół_z_wyboru.pdf

-----------------------------------------------

Sulęcin, dnia 15 marca 2016 r.


Zaproszenie do składania ofert


W związku z rozpoczęciem prac nad projektem termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrów Gmina Sulęcin zaprasza do złożenia ofert na przygotowanie studium wykonalności wraz z aneksem obliczeniowym w formie arkusza kalkulacyjnego dla ww. zadania.
Studium wykonalności dotyczy projektu planowanego do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT i winno być przygotowane zgodnie z Instrukcją do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wparcie z EFRR w ramach Regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Ofertę należy złożyć w terminie do 22 marca 2016 r.


Szczegóły zapytania wraz z formularzem oferty znajdują się poniżej.

pdfZAPYTANIE_OFERTOWE.pdf

pdfwzor_umowy.pdf

Poniżej protokół z wyboru oferenta:

pdfprotokół_z_wyboru.pdf

------------------------------------------


powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Ich begrüße Sie auf das Herzlichste auf der Internetseite der Gemeinde Sulęcin.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre und lade Sie zu einem Besuch unserer reizvollen Heimat – dem Sulęciner Land - ein.

Dariusz Ejchart
Bürgermeister von Sulęcin

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.