PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Für die Einwohner > Kommunalwirtschaft und Umweltschutz >
 • .

  BIP v2

 • covid

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKInformacje dotyczące azbestu

Informacje dotyczące azbestu

azbest 1

Rezultaty zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sulęcin na lata 2009-2032. Etap VIII”

pdfEtap VIII - rezultaty zadania

Usuwamy materiały azbestowe z Gminy Sulęcin


Gmina Sulęcin informuje, że przystąpiła do realizacji zadania pn.: ,,Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sulęcin na lata 2009-2032. Etap VIII" w ramach ,,Ogólnopolskiego Programu Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest". W dniu 4 sierpnia br. podpisana została umowa z firmą EKO 24 Dębno, która będzie realizowała powyższy program na terenie Gminy. W ramach zadania wykonany zostanie: demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów położonych na terenie Gminy Sulęcin. Realizacja zadania jest możliwa dzięki wsparciu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Realizacja programu jest działaniem proekologicznym, przynosi również korzyści społeczne i ekonomiczne, polegające na zmniejszeniu emisji włókien azbestu, uzyskaniu poprawy ochrony zdrowia mieszkańców oraz poprawie wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych i ich stanu technicznego. Dzięki tym działaniom zostaną stworzone właściwe warunki zdrowotne dla obecnych i przyszłych pokoleń. Przyczynią się również do ochrony środowiska naturalnego.

Mieszkańcu Gminy Sulęcin pamiętaj!
Jeżeli w Twoim domu lub posesji znajdują się wyroby zawierające azbest
- utrzymuj je w dobrym stanie technicznym.
- dokonuj corocznie przeglądu stanu tych wyrobów
- sporządzaj ich ocenę według wzoru otrzymanego w gminie.

Jeśli wszystkie użytkowane wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie, nie posiadają pęknięć lub innych uszkodzeń – możesz nadal te wyroby użytkować. Jeśli jednak stwierdzisz, że znajdujące się w Twoim posiadaniu wyroby zawierające azbest są uszkodzone, popękane lub widoczna jest erozja ich powierzchni – to nie masz czasu do stracenia i powinieneś jak najszybciej usunąć takie wyroby!
Jeżeli zamierzasz usunąć uszkodzone wyroby zawierające azbest to pamiętaj, że nie powinieneś tego robić sam. Usuwanie wyrobów zawierających azbest najlepiej zleć firmie posiadającej uprawnienia i doświadczenie w pracy z azbestem.
Pamiętaj: że zdemontowane wyroby zawierające azbest są odpadami niebezpiecznymi i zakazane jest ich powtórne użycie.
Składowanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest dopuszczalne jest tylko na przeznaczonych do tego składowiskach.
Pamiętaj: zdrowie Twoje i Twojej Rodziny zależeć może od Twojej mądrości i przezorności.

Ważne informacje o azbeście:
• Azbest jest groźny dla zdrowia, gdy unosi się w powietrzu i jest możliwość wdychania jego włókien.
• Włókienka azbestu są bardzo małe, niewidoczne dla oka i niewyczuwalne w dotyku – dlatego jedynym ostrzeżeniem dla człowieka jest świadomość zagrożenia.
• Stosuj się do zasad postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest. Właściwe postępowanie skutecznie minimalizuje ryzyko. Szczegółowe informacje otrzymasz w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej – portal Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – szukaj hasła azbest

Ogłoszenie
Burmistrza Sulęcina
dotyczące procedury usuwania
wyrobów zawierających azbest w 2020 roku

Szanowni Mieszkańcy
W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Sulęcin dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie z zakresu usuwania azbestu w roku 2020, Burmistrz Sulęcina ogłasza, że do dnia 15 lutego 2020 r. zainteresowani mieszkańcy wyrażający chęć wymiany w bieżącym roku azbestowych pokryć dachowych mogą składać „Wnioski o usunięcie wyrobów i materiałów zawierających azbest". Gmina może ubiegać się o dofinansowania w wysokości do 100% kosztów demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Koszt zakupu i montażu nowych pokryć dachowych oraz elementów elewacji pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie. Akcja usuwania azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Termin rozpoczęcia realizacji zadania planuje się na miesiąc maj 2020 r., a zakończenia do sierpnia 2020 r. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania może ulec zmianie po ogłoszeniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej regulaminu ,, Programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest".
Jeżeli uzyskana kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze będzie mniejsza niż wnioskowana przez Gminę, wówczas o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez mieszkańca decydować będzie kolejność złożenia zgłoszenia w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie.

W przypadku wątpliwości pytania można kierować:
• na adres e-mail - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,
• telefonicznie: 95 777 09 41
• bezpośrednio do pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sulęcinie przy ul. Lipowej 18, pok. 23, (parter budynku) w godzinach urzędowania (poniedziałek: 730-1600, wtorek-czwartek 730 – 1500, piątek 730 – 1400).

Do wniosku należy załączyć:
l) kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest:
a) kopia odpisu z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów - wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku oraz pełnomocnictwo w przypadku współwłasności - udzielone przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli do występowania w ich imieniu przy dopełnianiu formalności związanych ze składaniem przedmiotowego wniosku oraz podczas usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Sulęcin obejmującej prace związane z:
• demontażem wyrobów zawierających azbest,
• transportem odpadów zawierających azbest z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
• unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest;
W przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę wspólnoty mieszkaniowej.
b) kopia umowy w przypadku dzierżawy, najmu, użyczenia lub innej temu podobnej umowy wraz
z pisemną zgodą właściciela nieruchomości na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości wskazanej we wniosku;
c) potwierdzenie użytkowania przez Wnioskodawcę wskazanej działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, gdy wnioskodawcą jest użytkownik działki ogrodowej,

2) w przypadku osób, których nieruchomości nie są ujęte w gminnej inwentaryzacji wyrobów azbestowych, składają wypełniony formularz „Informacja o wyrobach zawierających azbest"
( załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. - Dz. U. z 2011r.,
Nr 8, poz. 31),

3) Kopia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie robót budowlanych, zgłoszenia rozbiórki lub pozwolenia na rozbiórkę wraz z potwierdzeniem wpływu lub oświadczenia, że Organ ten nie wnosi zastrzeżeń.

Załączniki dodatkowe dla beneficjentów pomocy de minimis (przedsiębiorcy, ale również każdy inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jego formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania):
a) Formularz informacji wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października
2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014, poz. 1543) lub,
b) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis uzyskanej w ciągu bieżącego roku podatkowego i 2 poprzedzających go lat, lub
c) oświadczenie o braku otrzymania pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku podatkowego i 2 poprzedzających go lat.
Załączniki dodatkowe w przypadku wniosku o unieszkodliwienie azbestu zgromadzonego na terenie działki gruntowej:
a) oświadczenie dotyczące azbestu zalegającego na terenie działki,
b) potwierdzenie dzierżawy ogrodu działkowego.

docInformacja o wyrobach zawierajacych azbest

docOswiadczenie w sprawie odbioru azbestu

docOświadczenie

rtfOświadczenie de-minimis-rolnictwo-rybołustwo

docOświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie rybołóstwie

docPotwierdzenie dzierżawy ogrodu działkowego

docxWniosek o usuniecie wyrobów azbestowych-na 2020

...............................................................................

Etap VI realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulęcin zakończony.
W dniu 29 sierpnia br. na terenie Gminy Sulęcin zakończono działania związane z usuwaniem materiałów azbestowych przy udziale środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. W ramach zadania wykonano: demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów położonych na terenie Gminy Sulęcin. Materiały, które zostały usunięte i zutylizowane w ramach zadania to płyty z pokryć dachowych i płyty pochodzące z budynków: mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich, hali magazynowej. W ramach tegorocznego zadania usunięto z terenu Gminy 255,819 Mg materiałów zawierających azbest.

Usuwamy materiały azbestowe z Gminy Sulęcin

Gmina Sulęcin informuje, że przystąpiła do realizacji zadania pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sulęcin na lata 2009-2032. Etap VI", w tym celu w dniu 26 czerwca br. podpisana została umowa z firmą EKO 24 Dębno na realizację powyższego programu. W ramach zadania wykonany zostanie: demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów położonych na terenie Gminy Sulęcin. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zabezpieczył dla Gminy Sulęcin środki na realizację powyższego zadania na podstawie złożonego przez Gminę wniosku o dofinansowanie. Realizacja zadania jest możliwa dzięki wsparciu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Dofinansowanie projektu ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze jest działaniem proekologicznym, przynosi również korzyści społeczne i ekonomiczne, polegające na zmniejszeniu emisji włókien azbestu, uzyskaniu poprawy ochrony zdrowia mieszkańców oraz poprawie wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych i ich stanu technicznego. Dzięki tym celom zostaną stworzone właściwe warunki zdrowotne dla obecnych i przyszłych pokoleń oraz przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego.

Ogłoszenie Burmistrza Sulęcina dotyczące procedury usuwania wyrobów zawierających azbest w 2019 roku

W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Sulęcin dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na zadanie
z zakresu usuwania azbestu w roku 2019, Burmistrz Sulęcina ogłasza,
że do dnia 19 czerwca 2019 r. zainteresowani mieszkańcy wyrażający chęć wymiany
w bieżącym roku azbestowych pokryć dachowych mogą składać „Wnioski o usunięcie wyrobów i materiałów zawierających azbest".
Gmina może ubiegać się o dofinansowania w wysokości do 100% kosztów
demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.
Koszt zakupu i montażu nowych pokryć dachowych oraz elementów elewacji pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.
Akcja usuwania azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Termin rozpoczęcia realizacji zadania planuje się na miesiąc czerwiec 2019 r. a zakończenia
do 13 września 2019 r.
Jeżeli uzyskana kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze będzie mniejsza niż wnioskowana przez Gminę, wówczas o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez mieszkańca decydować będzie kolejność złożenia zgłoszenia w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie.

W przypadku wątpliwości pytania można kierować:
• na adres e-mail - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,
• telefonicznie: 95 777 09 41 lub
• bezpośrednio do pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sulęcinie przy ul. Lipowej 18, pok. 23, 23 (parter budynku) w godzinach urzędowania (poniedziałek: 730-1600, wtorek-czwartek 730 – 1500, piątek 730 – 1400).

Do wniosku należy załączyć:
a) Kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości (lub budynku) potwierdzoną za zgodność z oryginałem (lub oryginał do wglądu), w przypadku współwłasności wykaz wszystkich współwłaścicieli (imię, nazwisko, adres) wraz z ich zgodą. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę wspólnoty mieszkaniowej.
b) Kopia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie robót budowlanych, zgłoszenia rozbiórki lub pozwolenia na rozbiórkę wraz z potwierdzeniem wpływu.
c) Informacja o wyrobach zawierających azbest, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8, poz. 31).

Załączniki dodatkowe dla beneficjentów pomocy de minimis (przedsiębiorcy, ale również każdy inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jego formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania),
a) Formularz informacji wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października
2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014, poz. 1543) lub,
b) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis uzyskanej w ciągu bieżącego roku podatkowego i 2 poprzedzających go lat, lub
c) oświadczenie o braku otrzymania pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku podatkowego i 2 poprzedzających go lat.
Załączniki dodatkowe w przypadku wniosku o unieszkodliwienie azbestu zgromadzonego na terenie działki gruntowej:
a) oświadczenie dotyczące azbestu zalegającego na terenie działki,
b) potwierdzenie dzierżawy ogrodu działkowego

docInformacja o wyrobach zawierajacych azbest

docOswiadczenie w sprawie odbioru azbestu

docOświadczenie

rtfOświadczenie de minimis rolnictwo rybołustwo

docOświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie rybołóstwie

docPotwierdzenie dzierżawy ogrodu działkowego

docxWniosek o usuniecie wyrobów azbestowych na 2019

-----------------------------------------------------------------------------

Etap V realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulęcin zakończony

W dniu 18 sierpnia br. na terenie Gminy Sulęcin zakończono działania związane z usuwaniem materiałów azbestowych przy udziale środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. W ramach zadania wykonano: demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów położonych na terenie Gminy Sulęcin. Materiały, które zostały usunięte i zutylizowane w ramach zadania to płyty z pokryć dachowych i płyty pochodzące z budynków: mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich, hali magazynowej. W ramach tegorocznego zadania usunięto z terenu Gminy 59,40 Mg materiałów zawierających azbest.

------------------------------------------------------------------

Usuwamy materiały azbestowe z Gminy Sulęcin

Gmina Sulęcin informuje, że przystąpiła do realizacji zadania pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sulęcin na lata 2009-2032. Etap V", w tym celu w dniu 23 czerwca br. podpisana została umowa z firmą EKO 24 Dębno na realizację powyższego programu. W ramach zadania wykonany zostanie: demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów położonych na terenie Gminy Sulęcin. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zabezpieczył dla Gminy Sulęcin środki na realizację powyższego zadania na podstawie złożonego przez Gminę wniosku o dofinansowanie. Realizacja zadania jest możliwa dzięki wsparciu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Dofinansowanie projektu ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze jest działaniem proekologicznym, przynosi również korzyści społeczne i ekonomiczne, polegające na zmniejszeniu emisji włókien azbestu, uzyskaniu poprawy ochrony zdrowia mieszkańców oraz poprawie wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych i ich stanu technicznego. Dzięki tym celom zostaną stworzone właściwe warunki zdrowotne dla obecnych i przyszłych pokoleń oraz przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego.

nfosigwwfosigw

----------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie Burmistrza Sulęcina dotyczące procedury usuwania wyrobów zawierających azbest w 2016 roku

Burmistrz Sulęcina ogłasza kolejny nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości z obszaru gminy Sulęcin w ramach „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sulęcin na lata 2009-2032" i wyznacza termin ich składania do dnia 31 grudnia 2016r.(decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).
Wzór wniosku można pobrać w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18, pokój nr 23 w godzinach urzędowania lub ze strony internetowej Gminy www.sulecin.pl.
Wnioski mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub władający nieruchomością pod innym tytułem prawnym.
Planowany termin demontażu eternitu przez firmę wyłonioną w przetargu ustala się
do 15 sierpnia 2017 roku.
Realizacja wniosku uzależniona jest od pozyskania przez Gminę środków na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ich wysokości, ilości wniosków i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest.
O zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu wniosku do realizacji zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.

W przypadku wątpliwości pytania można kierować:
• na adres e-mail - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,
• telefonicznie: 95 755 36 01 w.131, 135 lub
• bezpośrednio do pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, w Sulęcinie,
w godzinach urzędowania (poniedziałek: 730-1600, wtorek-czwartek 730 – 1500, piątek 730 – 1400).

Do wniosku należy załączyć:
a) Kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości (lub budynku) potwierdzoną za zgodność z oryginałem (lub oryginał do wglądu), w przypadku współwłasności wykaz wszystkich współwłaścicieli (imię, nazwisko, adres) wraz z ich zgodą. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę wspólnoty mieszkaniowej.
b) Kopia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie robót budowlanych, zgłoszenia rozbiórki lub pozwolenia na rozbiórkę wraz z potwierdzeniem wpływu.
c) Informacja o wyrobach zawierających azbest, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8, poz. 31).

Załączniki dodatkowe dla beneficjentów pomocy de minimis (przedsiębiorcy, ale również każdy inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jego formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania),
a) Formularz informacji wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października
2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014, poz. 1543) lub,
b) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis uzyskanej w ciągu bieżącego roku podatkowego i 2 poprzedzających go lat, lub
c) oświadczenie o braku otrzymania pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku podatkowego i 2 poprzedzających go lat.
Załączniki dodatkowe w przypadku wniosku o unieszkodliwienie azbestu zgromadzonego na terenie działki gruntowej:
a) oświadczenie dotyczące azbestu zalegającego na terenie działki,
b) potwierdzenie dzierżawy ogrodu działkowego

pdfformularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_przedsiębiorca.pdf

docINformacja_o_wyrobach_zawierajacych_azbest.doc

docOswiadczenie_w_sprawie_odbioru_azbestu.doc

rtfoświadczenie_de-minimis-rolnictwo-rybołostwo.rtf

docOświadczenie_o_otrzymaniu_lub_nieotrzymaniu_pomocy_de_minimis_w_rolnictwie_rybołóstwie.doc

docpotwierdzenie_dzierżawy_ogrodu_działkowego.doc

docxwniosek_o_usuniecie_wyrobów_azbestowych-na_2017.docx

docZalacznik.nie_otrzymanie_de_minimis_przedsiębiorca.doc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Sulęcin informuje, że zrealizowała zadanie pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sulęcin na lata 2009-2032. Etap IV". Środki na realizację zadania pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 Azbest Azbest

Usuwamy materiały azbestowe z Gminy Sulęcin

W 2016 roku przy pomocy środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Gmina Sulęcin wykonała zadanie „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sulęcin na lata 2009-2032. Etap IV". W ramach zadania wykonano: demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów położonych na terenie Gminy Sulęcin. Produkty, które zostały usunięte i zutylizowane w ramach zadania to płyty z pokryć dachowych i płyty pochodzące z budynków: mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich, hali magazynowej oraz wiaty przystankowej, w następujących miejscowościach Gminy Sulęcin: Zarzyń, Wielowieś, Trzemeszno Lubuskie, Ostrów, Małuszów, Miechów, Żubrów, Trzebów, Tursk, Sulęcin. W ramach tegorocznego zadania usunięto z terenu Gminy 185,35 Mg materiałów zawierających azbest.

Uwaga – azbest! Uwaga – azbest! Uwaga – azbest!

Jeżeli w Twoim domu lub posesji znajdują się wyroby zawierające azbest – to utrzymuj je w dobrym stanie technicznym.
Dokonuj corocznie przeglądu stanu tych wyrobów i sporządzaj ich ocenę według wzoru otrzymanego w gminie.
Jeśli wszystkie użytkowane wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie, nie posiadają pęknięć, ułamań lub innych uszkodzeń – możesz śmiało nadal te wyroby użytkować.
Staraj się zabezpieczyć swoje wyroby zawierające azbest przez ich pokrywanie odpowiednimi farbami.
Jeśli jednak stwierdzisz, że znajdujące się w Twoim posiadaniu wyroby zawierające azbest są uszkodzone, popękane lub widoczna jest erozja ich powierzchni – to nie masz czasu do stracenia i powinieneś jak najszybciej usunąć takie wyroby!

Jeżeli zamierzasz usunąć uszkodzone wyroby zawierające azbest to pamiętaj, że nie powinieneś to robić samemu.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest najlepiej zleć firmie posiadającej uprawnienia i doświadczenie w pracy z azbestem.

Pamiętaj: że zdemontowane wyroby zawierające azbest są odpadami niebezpiecznymi i zakazane jest ich powtórne użycie.

Składowanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest dopuszczalne jest tylko na przeznaczonych do tego składowiskach.

Pamiętaj: Twoje zdrowie i Twojej Rodziny zależeć może od Twojej mądrości i przezorności.

Znaj prawdę o azbeście:

• Azbest jest groźny dla zdrowia, gdy unosi się w powietrzu i jest możliwość wdychania jego włókien.
• Włókienka azbestu są bardzo małe, niewidoczne dla oka i niewyczuwalne w dotyku – dlatego jedynym ostrzeżeniem dla człowieka jest świadomość zagrożenia.
• Stosuj się do zasad postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest. Właściwe postępowanie skutecznie minimalizuje ryzyko. Szczegółowe informacje otrzymasz w swoim Urzędzie Gminnym oraz na stronie internetowej – portal Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – szukaj hasła azbest

Usuwamy Azbest z Gminy Sulęcin

W latach 2013-2015 zrealizowano zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sulęcin na lata 2009-2032" Etap I, Etap II, Etap III.
W ramach zadań usunięto 757,072 Mg wyrobów zawierających azbest. Większość usuniętych wyrobów zawierających azbest znajdujących się na posesjach na terenie Gminy Sulęcin pochodziła z pokryć dachowych.

AZBEST - REALNE ZAGROŻENIE DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY
Szanowni Mieszkańcy i Właściciele posesji na terenie gminy Sulęcin
W związku z planowaną aktualizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sulęcin" informujemy, że na terenie Gminy zostanie przeprowadzona terenowa inwentaryzacja ilości wyrobów zawierających azbest. W tym celu Gmina podpisała stosowną umowę z firmą „URBANIKA JAN KOMOROWSKI" mającą siedzibę w Poznaniu przy ul. Wykopy 11.
W najbliższych tygodniach Państwa domy odwiedzą osoby posiadające upoważnienie podpisane przez Burmistrza Sulęcina do zbierania informacji dotyczących wyrobów azbestowych. W szczególności prosimy o przekazanie ankieterom informacji o:
- ilości i rodzaju materiałów zawierających azbest,
- danych adresowych,
- nr działki, na której znajdują się odpady.
Aktualizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sulęcin" będzie podstawą dla dalszego pozyskania funduszy na demontaż i utylizację azbestu.
Szczegółowe określenie ilości i rodzaju odpadów azbestowych pozwoli również na rzetelne przygotowanie się Gminy do aplikowania o środki zewnętrzne związane
z usuwaniem wyrobów azbestowych.
Nieujęcie nieruchomości, na której znajduje się azbest w powyższym dokumencie, będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia przez Gminę pomocy w zakresie utylizacji szkodliwych materiałów, np. eternitu.

Szczegółowych informacji udzielają
pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
pod nr tel. 95 755 36 01 w. 165, 147, 162 oraz Sołtysi.

Ogłoszenie

Burmistrza Sulęcina

dotyczące procedury usuwania

wyrobów zawierających azbest w 2016 roku

Burmistrz Sulęcina ogłasza kolejny nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości z obszaru gminy Sulęcin w ramach „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sulęcin na lata 2009-2032” i wyznacza termin ich składania do dnia 31 grudnia 2015r.(decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Wzór wniosku można pobrać w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18, pokój nr 35 w godzinach urzędowania lub ze strony internetowej Gminy www.sulecin.pl.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub władający nieruchomością pod innym tytułem prawnym.

Planowany termin demontażu eternitu przez firmę wyłonioną w przetargu ustala się
do 15 sierpnia 2016 roku.

Realizacja wniosku uzależniona jest od pozyskania przez Gminę środków na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ich wysokości, ilości wniosków i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest.

O zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu wniosku do realizacji zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.

W przypadku wątpliwości pytania można kierować:

-na adres e-mail - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

-telefonicznie: 95755 36 01 w.165, 147 lub

-bezpośrednio do pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, w Sulęcinie,
w godzinach urzędowania (poniedziałek: 730-1600, wtorek-czwartek 730 – 1500, piątek 730 – 1400).

Do wniosku należy załączyć:

 1. a)Kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości (lub budynku) potwierdzoną za zgodność z oryginałem (lub oryginał do wglądu), w przypadku współwłasności wykaz wszystkich współwłaścicieli (imię, nazwisko, adres) wraz z ich zgodą. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę wspólnoty mieszkaniowej.
 2. b)Kopia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie robót budowlanych, zgłoszenia rozbiórki lub pozwolenia na rozbiórkę wraz z potwierdzeniem wpływu.
 3. c)Informacja o wyrobach zawierających azbest, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8, poz. 31).
 4. d)Oświadczenie właściciela nieruchomości ws. użyczenia gruntów na czas wykonywania prac budowlanych.

Załączniki dodatkowe dla beneficjentów pomocy de minimis (przedsiębiorcy, ale również każdy inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jego formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania),

 1. a)Formularz informacji wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października
  2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014,poz. 1543) lub,
 2. b)oświadczenie o wielkości pomocy de minimis uzyskanej w ciągu bieżącego roku podatkowego i 2 poprzedzających go lat, lub
 3. c)oświadczenie o braku otrzymania pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku podatkowego i 2 poprzedzających go lat.

Załączniki dodatkowe w przypadku wniosku o unieszkodliwienie azbestu zgromadzonego na terenie działki gruntowej:

a)oświadczenie dotyczące azbestu zalegającego na terenie działki,

b)potwierdzenie dzierżawy ogrodu działkowego

wniosek_o_usuniecie_wyrobów_azbestowych.docx

Zalacznik.nie_otrzymanie_de_minimis_przedsiębiorca.doc

potwierdzenie_dzierżawy_ogrodu_działkowego.doc

oświadczenie_ws._użyczenia_gruntu.doc

Oświadczenie_o_otrzymaniu_lub_nieotrzymaniu_pomocy_de_minimis_w_rolnictwie_rybołóstwie.doc

oświadczenie_de-minimis-rolnictwo-rybołóstwo.rtf

Oswiadczenie_w_sprawie_odbioru_azbestu.doc

INformacja_o_wyrobach_zawierajacych_azbest.doc

formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_przedsiębiorca.pdf

Program usuwania azbestu

14 maja 2002 roku Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski". Ogólnopolski program zakłada usunięcie z terenu kraju do 2032 roku azbestu oraz stosowanych przez wiele lat wyrobów zawierających azbest. Program krajowy nałożył szereg obowiązków na organy administracji, w tym również na organy gminy m. in. opracowanie „Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest".
Gmina Sulęcin w 2008 roku zakończyła prace nad opracowaniem „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sulęcin". W ramach „Programu..." została przeprowadzona inwentaryzacja gminy pod względem ilości i miejsc występowania azbestu. Opracowanie takiego programu jest niezbędnym do spełnienia warunkiem do ubiegania się o środki pomocowe, które będą przekazane na ten cel z Powiatowego lub Wojewódzkiego, a nawet Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z funduszy strukturalnych. Realizacja „Programu..." będzie zależała od możliwości finansowych mieszkańców oraz środków pozyskanych przez Gminę ze źródeł zewnętrznych, zarówno krajowych jak i unijnych. W momencie uzyskania środków na utylizację azbestu, zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadań związanych z utylizacją azbestu.
UWAGA:
Jeżeli ktoś z Państwa nie został objęty inwentaryzacją, a chce w przyszłości starać się o dofinansowanie od gminy, musi przedłożyć informację o ilości i miejscu występowania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Prosimy o przedkładanie wypełnionych ankiet również w przypadku, gdy wyrób azbestowy jaki Państwo zgłosili zmienił swoje miejsce tzn., w momencie inwentaryzacji znajdował się na dachu, a teraz zabezpieczony leży na terenie Państwa posesji lub został oddany do utylizacji. Ankietę można pobrać w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie lub na stronie www.sulecin.pl.

Program Usuwania Azbestu

docPROGRAM AZBEST
docANKIETA

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Ich begrüße Sie auf das Herzlichste auf der Internetseite der Gemeinde Sulęcin.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre und lade Sie zu einem Besuch unserer reizvollen Heimat – dem Sulęciner Land - ein.

Dariusz Ejchart
Bürgermeister von Sulęcin

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.