PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Für die Einwohner > Kommunalwirtschaft und Umweltschutz >
 • .

  BIP v2

 • covid

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKGOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowni Mieszkańcy, w załączniku informacja dotycząca zmian w gospodarce odpadami komunalnymi w gminie Sulęcin.

pdfZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Nowa deklaracja

Informujemy, że z dniem 1 maja 2020 r. ulega zmianie wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego w Sulęcinie,
ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin, pokój 23 bądź telefonicznie pod nr tel. 95 777 0941 lub 95 777 09 26.


docDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości

Informacja dotycząca stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych obowiązująca
od 1 lipca 2019 r.

UWAGA!
Od 1 lipca 2019 r. wzrosną stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i będą wynosiły:
• 16,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
• 32,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny.
Zmiana stawek spowodowana jest koniecznością zbilansowania kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o „utrzymaniu czystości i porządku w gminach" nakłada obowiązek pokrycia kosztów funkcjonowania systemu z wpłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w szczególności:
- odbiór odpadów komunalnych przez firmę wybraną w drodze przetargu nieograniczonego,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczać nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady,
- obsługa administracyjna systemu,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Na tak gwałtowny wzrost cen za wywóz odpadów wpływ miały:
• wzrost opłat za składowanie odpadów („opłaty marszałkowskiej"), której wysokość jest ustalana przez Radę Ministrów i waloryzowana przez Ministra Środowiska.
• nowe obowiązki wynikające z ustawy o odpadach nałożone na podmioty magazynujące odpady komunalne, między innymi uruchomienie systemów przeciwpożarowych i monitoringu wizyjnego (jako reakcja na liczne pożary na wysypiskach śmieci), co spowodowało wzrost ceny za utylizację odpadów w Celowym Związku Gmin CZG-12 z 200 do 270 zł/Mg netto, gdzie w latach poprzednich 2014-2018 cena przyjęcia odpadów do CZG-12 nie ulegała zmianie,
• wzrost płacy minimalnej,
• wyższe ceny paliw oraz wzrost cen energii elektrycznej,
• rosnąca ilość odpadów spowodowana wzrostem konsumpcji, słabnącą jakością kupowanych środków trwałych, które częściej wymieniamy, likwidacją przydomowych kompostowników,
• zakaz składowania odpadów kalorycznych powyżej 6MJ/kg,
• problem z zagospodarowaniem odpadów selektywnie zebranych (szkło, papier, tworzywa sztuczne), a w perspektywie przyszłych lat nawet konieczność dopłacania do tony odpadów segregowanych.

 

ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW


Co możemy zrobić, aby zmniejszyć ilość powstających odpadów?
Według statystyk GUS przeciętny lubuszanin produkuje około 328 kg śmieci rocznie. Ilość ta z roku na rok nieustannie rośnie. Obecnie niemal wszystkie produkty sprzedawane są w opakowaniach, które po zużyciu produktu stają się odpadem. Zapobieganie powstawaniu i zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów to główne i podstawowe cele w gospodarce odpadami. Zapobieganie powstawaniu odpadów w znacznym stopniu obniża koszty związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów. Każdy z nas, każdego dnia wyrzuca śmieci, które trafiają na wciąż powiększające się składowiska odpadów. Musimy jednak pamiętać, że kosztami ich utrzymania obciążeni są wszyscy mieszkańcy. Warto się zatem zastanowić jak postępować, aby ograniczyć ilość powstających odpadów. Każdy z nas może w swoim domu podjąć takie działania.
Poniżej przedstawiono kilka zasad, dzięki których możemy zmniejszyć ilość odpadów:
- Nie marnuj żywności - kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz, szczególnie żywność o krótkim terminie ważności.
- Idąc na zakupy zabieraj ze sobą torby wielokrotnego użytku, najlepiej wykonane z materiałów ekologicznych.
- Reklamowe torby foliowe wykorzystaj w gospodarstwie domowym np. do pakowania i przechowywania, lub jako torbę na śmieci.
- Kupuj napoje w opakowaniach zwrotnych, albo w opakowaniach o dużych pojemnościach.
- Przygotowuj napoje w domu na bazie wody wodociągowej.
- Kupuj środki czystości w opakowaniach o większej pojemności lub w opakowaniach uzupełniających.
- Ograniczaj użycie produktów jednorazowych np. plastikowych sztućców czy talerzyków.
- Kupuj produkty w opakowaniach nadających się do ponownego użycia takie jak: słoiki, butelki, pojemniki z tworzyw. Pojemniki z tworzywa można wykorzystać do przechowywania żywności, natomiast słoiki i butelki do robienia przetworów lub soków.
- Do pakowania drugiego śniadania wykorzystuj pojemniki wielokrotnego użytku lub woreczki, które mogą być używane wielokrotnie.
- Przeczytane czasopisma przekaż komuś, kto chętnie je przeczyta.
- Naklej na skrzynce informację, że nie życzysz sobie ulotek.
- Jeżeli masz przydomowy ogródek kompostuj odpady we własnym zakresie. Jeżeli masz ogródek na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych również wyposaż go w kompostownik. Kompostując nie tylko ograniczasz ilość wytwarzanych odpadów ale otrzymujesz wartościowy kompost.
- Rzeczy używane, których już nie potrzebujesz np. meble, sprawny sprzęt AGD, ubrania, książki, zabawki sprzęty sportowe i dla dzieci oddaj instytucjom, które przekażą je potrzebującym.
- Ogranicz ilość zużywanego papieru: wysyłaj korespondencję pocztą elektroniczną zamiast tradycyjnych listów, zrezygnuj z papierowych faktur i rachunków za media i usługi oraz z tradycyjnych wyciągów bankowych na rzecz dokumentów przekazywanych w wersji elektronicznej, jeżeli musisz coś wydrukować, to drukuj dwustronnie, tam gdzie to możliwe wykorzystuj papier wcześniej zapisany jednostronnie.
- Zachęcamy do odwiedzenia poniższych stron internetowych, które poszerzą nam wiedzę na temat postępowania z odpadami:

http://ekoszyk.mos.gov.pl
http://naszesmieci.mos.gov.pl

docxinformacja dotycząca stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych obowiązująca od 1 czerwca 2019 r.

--------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIESIĄCACH PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2017 R.

W załączeniu harmonogram wywozu odpoadów w miesiącach październik - grudzień 2017 r.

odtMIASTO

odtGMINA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2016 r. ulega zmianie wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego w Sulęcinie,
ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin, pokój 23 bądź telefonicznie pod nr tel. 95 755 36-01 w. 131 lub 135.

-----------------------------------------------------

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIESIĄCACH LISTOPAD 2016 R. - LUTY 2017 R.

pdfmiasto

pdfgmina

---------------------------------------------------------------------

Nowe Zasady Gospodarki Odpadami w Gminie Sulęcin

Od dnia 1 lipca 2013 roku Operatorem obsługującym Gminę Sulęcin w zakresie odbioru odpadów komunalnych jest Zakład Usług Komunalnych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Chrobrego 3 w Sulęcinie

Biuro obsługi – tel.: 95 755 28 11

------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Burmistrz Sulęcina zawiadamia, iż Rada Miejska w Sulęcinie w dniu 27 października 2014 r. podjęła uchwałę nr XLV/305/14 zmieniającą uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokości i tym samym dokonała obniżenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi w sposób selektywny.
W związku z powyższym od 1 stycznia 2015 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosić będzie 9,00 złotych miesięcznie na osobę. Natomiast stawka za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (odpady zmieszane) pozostają w tej samej cenie tj. 15 zł.
Burmistrz Sulęcina
(-)
Dariusz Ejchart

--------------------------------------------------------------------------------------

Opłaty za odpady komunalne

Opłatę uiszcza się BEZ WEZWANIA w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie przy ul. Lipowej 18, 69-200 Sulęcin

lub przelewem na nr rachunku bankowego Gminy Sulęcin: 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195

Opłaty wnosimy do 15 dnia każdego następnego miesiąca:
1. Styczeń - do 15 lutego
2. Luty - do 15 marca
3. Marzec - do 15 kwietnia
4. Kwiecień - do 15 maja
5. Maj- do 15 czerwca
6. Czerwiec - do 15 lipca
7. Lipiec - do 15 sierpnia
8. Sierpień - do 15 września
9. Wrzesień - do 15 października
10. Październik - do 15 listopada
11. Listopad - do 15 grudnia
12. Grudzień - do 15 stycznia następnego roku

Potrzeby dotyczące wymiany czy udostępnienia pojemników lub worków należy zgłaszać
w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie pod numerem tel. 95 755 36 01 wew. 165

doculotka_zasady_selektywnej_zbiorki_odpadow.doc

pdfHarmonogram odbierania odpadów styczeń 2016 .pdf

docHarmonogram_odbierania_odpadów_Gmina_Sulęcin_sierpień-grudzień_2015.doc

docHarmonogram_odbierania_odpadów_lipiec_2015.doc

pdf HARMONOGRAM_odbierania_odpadów_2015_-_miasto.pdf

pdf HARMONOGRAM_odbierania_odpadów_2015_-_wieś.pdf

docHARMONOGRAM_odbierania_odpadów_2014_-_miasto.doc

docHARMONOGRAM_odbierania_odpadów_2014_-_wieś.doc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sulęcin, 20 luty 2013 r.

Nowy system gospodarki odpadami - informacja dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy gminy Sulęcin

W wyniku wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z wymogami art. 6n ust. 1 oraz art. 6k ust. 1 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), Rada Miejska w Sulęcinie podjęła uchwały:
a) w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Od 1 lipca 2013 r. właściciele lub zarządcy nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Sulęcin, zobowiązani są wnosić na rzecz gminy opłaty w wysokości:
- 10,00 złotych miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny,
- 15,00 złotych miesięcznie od mieszkańca, jeżeli nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów.
b) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zgodnie z uchwałą właściciele lub zarządcy nieruchomości mają obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Druk deklaracji (w załączeniu) można również pobrać w formie elektronicznej ze strony biuletynu informacji publicznej www.bip.sulecin.pl lub też w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie ul. Lipowa 18 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, pok. 35.
c) w sprawie terminu złożenia pierwszej deklaracji
Pierwszą deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie lub wysłać za pośrednictwem poczty do dnia 15 marca 2013 r.
Deklarację składa - w myśl ww. ustawy - właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości. W przypadku budynków wielolokalowych, w których ustanowiono odrębną własność lokali, deklaracje składają osoby sprawujące zarząd nad nieruchomością lub właściciele poszczególnych lokali jeżeli zarząd nie został wybrany.

W zamian za świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, będą oni zobowiązani uiszczać - od lipca 2013 r. - do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami, a nie jak to było dotychczas na rzecz przedsiębiorstwa zajmującego się wywozem odpadów komunalnych. Pierwszy termin płatności przypada do dnia 15 sierpnia 2013 roku.
Do 30 czerwca 2013 r. świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych będzie odbywało się według dotychczasowych zasad. Od 1 lipca 2013 r. powinny przestać obowiązywać umowy zawierane przez mieszkańców z przedsiębiorstwami zajmującymi się odbiorem odpadów komunalnych. W tym celu każdy mieszkaniec lub zarządca nieruchomości powinien pamiętać o wypowiedzeniu umowy zgodnie z terminem wypowiedzenia zawartym w umowie – druk w załączeniu, np. przy wypowiedzeniu 3 miesięcznym ostateczny termin złożenia wypowiedzenia umowy upływa 31 marca br.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sulęcinie pod numerem telefonu 095 755 36-01 wew. 165 lub 162, 147 lub na stronie internetowej www.sulecin.pl (zakładka „Dla Mieszkańców" – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska".

Dokumenty do pobrania:

doc2016_Deklaracja_o_wysokości_opłaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi.doc

docformularz - wypowiedzenie umowy.doc

pdfulotka informacyjna.pdf

pdfNowy system gospodarki odpadami - informacja dla mieszkańców.pdf

pdf HARMONOGRAM_odbierania odpadów miasto - zmiana.pdf

pdfwypełniony_wzór_Deklaracji_o_wysokości_opłaty_za_gosp._odpadami.pdf

pdfwypełniony_wzór_wypowiedzenia_umowy.pdf

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Ich begrüße Sie auf das Herzlichste auf der Internetseite der Gemeinde Sulęcin.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre und lade Sie zu einem Besuch unserer reizvollen Heimat – dem Sulęciner Land - ein.

Dariusz Ejchart
Bürgermeister von Sulęcin

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.