PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Für die Einwohner > Kommunalwirtschaft und Umweltschutz >
 • .

  BIP v2

 • covid

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKInformacje dotyczące gospodarki komunalnej

 
Zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w gminach

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sulęcin wchodzi w życie 1 lipca 2013 r.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2011 roku, uchwalona przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, narzuca na gminy obowiązek podjęcia uchwały ustalającej nowe zasady utrzymania czystości i porządku w formie regulaminu. Zgodnie z powyższym Rada Miejska ma obowiązek ustalenia szczegółowego sposób i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W regulaminie określono w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości oraz ustalono częstotliwość odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) na minimum raz na dwa tygodnie oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny, minimum jeden raz w miesiącu, z zastrzeżeniem odpadów zielonych, które w okresie od początku maja do końca września odbierane będą z częstotliwością raz na dwa tygodnie. W wyniku nowelizacji ustawy, gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zorganizowanym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina ma obowiązek stworzenia nowego systemu i określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców oraz stawki opłaty. W celu sprawnego przygotowania ewidencji nieruchomości na terenie gminy Sulęcin objętych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w styczniu 2013 roku przesłane zostaną do wszystkich gospodarstw domowych na terenie Gminy Sulęcin, deklaracje w których należy określić ilość osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, sposób gospodarowania odpadami i wysokość opłaty, jaka będzie wnoszona za odbiór odpadów. Deklarację składa się do Burmistrza Sulęcina w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2013 roku, a nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wchodzi w życie od 1 lipca 2013 roku.

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Ich begrüße Sie auf das Herzlichste auf der Internetseite der Gemeinde Sulęcin.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre und lade Sie zu einem Besuch unserer reizvollen Heimat – dem Sulęciner Land - ein.

Dariusz Ejchart
Bürgermeister von Sulęcin

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.