PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Für die Einwohner > Sozialhilfe >
 • .

  BIP v2

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKOśrodek Pomocy Społecznej

opsul. Emilii Plater 14
69-200 Sulęcin

tel.:/fax: 95 755 20 82 (centrala)
tel.: 95 755 08 73 (dyrektor)
NIP: 596-13-24-491
REGON: 210512370
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Dyrektor - Andrzej Stefan Żelechowski

Godziny przyjmowania świadczeniobiorców i wniosków:
poniedziałek – piątek 7:00 - 15:00
Świadczeniobiorców przyjmują pracownicy socjalni zgodnie z rejonizacją.

O instytucji:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie jest jednostką organizacyjną Gminy Sulęcin powołaną do realizacji zadań zleconych z administracji rządowej, przejętych porozumieniami od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadań własnych Gminy w zakresie pomocy społecznej określanej ustawą o pomocy społecznej oraz zadań określonych ustawą o ochronie zdrowia psychicznego. OPS może także realizować inne zadania przekazane przez Gminę, w granicach posiadanych możliwości finansowych i organizacyjnych.

docStatut_OPS.doc

Struktura Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS):

 • Sekcja Pomocy Środowiskowej i Świadczeń,
 • Sekcja Profilaktyki Społecznej, w tym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy, w tym Sekcja Usług Opiekuńczych i Stołówka,
 • Oddział Świadczeń Rodzinnych.

Stołówka mieści się w Środowiskowym Domu Samopomocy i wydaje posiłki dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie.

Posiłki wydawane są: od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:30 do 14:30.

W ramach Sekcji Profilaktyki Społecznej funkcjonuje:
I. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
II. Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje swoje zadania w oparciu o:
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
- Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Jednym z priorytetowych zadań, które realizuje GKRPA jest prowadzenie działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży. To m.in. prowadzenie i finansowanie 8 świetlic środowiskowych.

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w zajęciach świetlic środowiskowych:
Sulęcin: pon.- pt. 14:30 - 18:30 ( ul. Żeromskiego 71)
Brzeźno: pon.-pt. 14:00 - 18:00
Długoszyn: wt.-pt. 15:00 - 18:00
Grochowo: pon.-pt. 12:45 - 15:45
Trzebów: pon.- pt. 14:00 - 18:00
Trzemeszno: pon.- pt. 16:00 - 20:00
Zarzyń: pon. - pt. 14:00 - 18:00
Żubrów: pon.- pt. 16:00 - 19:00

Oferujemy: pomoc w nauce, organizowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, posiłek, organizację imprez okolicznościowych.
www.parpa.pl

Statutowym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Niesiona pomoc ma prowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, a pomoc niesiona osobom z zaburzeniami psychicznymi również do poprawy zaradności i sprawności psychofizycznej.
OPS w Sulęcinie realizuje zadania przewidziane przez ustawodawcę, zawarte w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zmianami). Głównymi formami działalności między innymi są: pomoc finansowa, rzeczowa, usługi opiekuńcze, specjalistyczne, dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach środowiskowych, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne i aktywizacja świadczeniobiorców.
Przy Ośrodku funkcjonuje kuchnia oferująca gorący posiłek dla chorych, osób starszych oraz tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą tego posiłku sobie przygotować.

Zakres pomocy społecznej:

 • przyznawanie i wypłacanie świadczeń zawartych w ustawie o pomocy społecznej
 • praca socjalna
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury socjalnej
 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej
 • realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
 • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb w gminie.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zmianami),
 • Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. nr 15 poz. 148 z póź. zm.),
 • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535 z póź. zm.)
 • Statutu.

O świadczenia z pomocy społecznej mogą się ubiegać:

 • osoby posiadające obywatelstwo polskie, zamieszkujące i przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy zamieszkujący i przebywający na terenie RP posiadający zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w RP, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywający na terytorium RP, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.


Pomoc społeczna udzielana jest osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmowi lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje (art. 8 ustawy o pomocy społecznej):

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł kryterium dochodowego (od 1 października 2012 r.)
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł kryterium dochodowego (od 1 października 2012 r.)

Wykaz świadczeń z pomocy społecznej (art. 36 ustawy o pomocy społecznej): ustawa o pomocy społecznej przewiduje podział świadczeń na:

1. Świadczenia pieniężne w skład których wchodzą:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki,
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

2. Świadczenia niepieniężne w skład których wchodzą:

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowy,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • mieszkania chronione,
 • pobyt i usługi w domach pomocy społecznej,
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym mieszkaniu chronionym,
 • pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnionych

NOWOŚĆ! Karta_Dużej_Rodziny.doc

Oddział Świadczeń Rodzinnych
(siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie)
ul. E. Plater 14
69-200 Sulęcin
pokój nr 4 i nr 5
tel.: 95 755 94 15
Naczelnik Oddziału Świadczeń Rodzinnych - Monika Dul

Godziny przyjmowania interesantów i wniosków:
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00


Do pobrania:
Zasady postępowania w sprawie świadczeń
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - Becikowe
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
Świaczenia Rodzinne - akty prawne
Zasiłek Rodzinny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zasiłek Pielęgnacyjny

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Ich begrüße Sie auf das Herzlichste auf der Internetseite der Gemeinde Sulęcin.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre und lade Sie zu einem Besuch unserer reizvollen Heimat – dem Sulęciner Land - ein.

Dariusz Ejchart
Bürgermeister von Sulęcin

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.