PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > For the Inhabitants > Fundusze i projekty >
 •  

  bip

 • urzad woj

 • lubuskie

 • starostwo powiatowe

 • logo EPEV

 • youtube

 • facebookRealizowane projekty

Gmina Sulęcin informuje, że realizuje projekt pn. Odnowienie zieleni w parku miejskim w Sulęcinie"
Wartość projektu: 4.882.451,89
Dofinansowanie (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) – 4.150.084,10

Cele projektu:
Celem projektu jest odnowienie terenów zieleni pełniących istotne dla mieszkańców funkcje zdrowotne i rekreacyjne. W wyniku realizacji zadania przywrócone zostaną podstawowe funkcje ekologiczne parku, tzn. funkcja klimatyczna, biotyczna, ekologiczna gleb, hydrologiczna oraz pochłaniania zanieczyszczeń. Poprawi się stan środowiska miejskiego. Stworzone zostaną warunki do regeneracji fizycznej mieszkańców poprzez m.in. korzystną jonizację powietrza i wydzielanie substancji lotnych oraz regenerację psychiczną lokalnej społeczności przez zaspokajanie potrzeb estetycznych oraz kontakt z przyrodą. Projekt pozytywnie wpłynie na jakość powietrza w mieście poprzez regulowanie warunków bioklimatycznych, łagodzenie uciążliwości klimatu miejskiego czy poprawę warunków aerosanitarnych. Dzięki podjętym w ramach zadania działaniom zahamowany zostanie proces fragmentacji przestrzeni miejskiej oraz dalszej degradacji terenu objętego projektem.

uniainfrastruktura

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mieszkańcy ul. Ogrodowej w Trzemesznie będą korzystać ze zmodernizowanej drogi.

17 maja 2016 roku Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę rankingową operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych". Projekty, które znalazły się na liście, otrzymają dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie w wysokości 269.368,00 zł przyznano m.in. projektowi Gminy Sulęcin, dotyczącemu przebudowy ul. Ogrodowej w Trzemesznie Lubuskim. Głównym celem zadania, którego wartość określono na ponad 423.000 zł jest poprawa infrastruktury drogowej w Trzemesznie Lubuskim, a tym samym poprawa komfortu osób korzystających z przebudowywanej drogi, w tym m.in. mieszkańców ul. Ogrodowej, członków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz nauczycieli i rodziców dowożących dzieci do Szkoły Podstawowej w Trzemesznie Lub.

--------------------------------------------------------------------------

Gmina Sulęcin robi „cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo"

17 maja 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach działania 2.1 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego. Wysokie – ósme miejsce na liście rankingowej zajął sulęciński projekt pt. „Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo", któremu przyznano ponad 1,3 mln zł dofinansowania. W ramach projektu planowana jest realizacja szeregu udogodnień dla mieszkańców Gminy Sulęcin, które pozwolą m.in. na załatwianie części spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy Gminy Sulęcin za pomocą tzw. e-usług będą mogli m.in. załatwić sprawy związane z podatkami, śmieciami, czy niektóre sprawy związane z pracą Urzędu Stanu Cywilnego. Będą oni mogli także zgłosić awarię w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, zamówić wywóz szamba oraz dokonać płatności za wodę i ścieki w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji. Wprowadzone zostaną również znaczne udogodnienia dla rodziców, którzy przy pomocy komputera będą mogli dokonać opłat za przedszkole oraz sprawdzić postępy w nauce swoich dzieci za pomocą e-dziennika. Gmina
opracuje także cyfrowe wersje planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i udostępni je na powiatowym Geoportalu. Uruchomiona zostanie również specjalna aplikacja na telefon, pozwalająca m.in.: zgłosić awarię,
sprawdzić ofertę kulturalną, czy dowiedzieć się o aktualnych zadaniach realizowanych przez Gminę i jej jednostki.

---------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Sulęcin oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki sfinansują lekcje pływania dla uczniów szkół podstawowych

W pierwszej połowie stycznia Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało Gminie Sulęcin dotację w wysokości 15.000 zł na realizację Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać". Pozostałą część kosztów projektu w wysokości 16.600 zł pokryje Gmina Sulęcin. Projektem objętych zostanie 135 uczniów klas I-III szkół podstawowych z Sulęcina, Wędrzyna i Trzemeszna. W ramach projektu zorganizowane zostaną cykliczne wyjazdy uczniów na basen w Międzyrzeczu, gdzie dzieci będą pobierać lekcje pływania pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Udział w projekcie ma na celu naukę i doskonalenie technik pływania wśród dzieci, jak również zapobieganie i korygowanie wad postawy oraz przyswojenie zasad bezpieczeństwa w wodzie.

--------------------------------------------------------------------------------------

Likwidujemy azbest w Gminie Sulęcin

Burmistrz Sulęcina informuje, że 31 grudnia 2015r. zakończył się kolejny nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości z obszaru Gminy Sulęcin. Zadanie realizowane będzie w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sulęcin na lata 2009-2032" po przyznaniu środków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Przewidywany termin demontażu eternitu przez firmę wyłonioną w drodze przetargu wstępnie ustalony został do dnia 15 sierpnia 2016 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sulęcin wzbogaci się o certyfikowany stadion lekkoatletyczny

W przyszłym roku rozpoczną się pierwsze prace w związku z przebudową stadionu lekkoatletycznego w Sulęcinie. Na zadanie to Gmina Sulęcin otrzymała dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej, realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jesienią rozstrzygnięty został przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do wykonania przebudowy stadionu wybrane zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Gretasport" Ilona Stańczyk z Dąbrowy Górniczej. Celem inwestycji jest rozszerzenie zakresu użytkowego stadionu miejskiego przy ul. Moniuszki oraz poprawa jego stanu technicznego. Wyremontowany stadion lekkoatletyczny będzie obiektem certyfikowanym. Będą się na nim odbywać zarówno treningi, jak i zawody lekkoatletyczne. W ramach inwestycji na obiekcie przeprowadzony zostanie remont bieżni lekkoatletycznej okólnej o długości 400 m oraz remont bieżni sprinterskiej 6-torowej o długości 110 m. Ponadto wykonany zostanie remont oraz wymiana urządzeń lekkoatletycznych. Stadion wzbogaci się o nową skocznię do skoku wzwyż, dwuścieżkową skocznię do skoku w dal i trójskoku, rzutnię do pchnięcia kulą, 2 stanowiska rozbiegu do rzutu oszczepem, rzutnię do rzutu dyskiem i młotem oraz skocznię do skoku o tyczce. W ramach zadania zaplanowano także budowę ogrodzenia o wysokości 1,20 m, remont oświetlenia bieżni oraz konserwację instalacji odwadniającej. Obiekt zostanie również wyposażony w sprzęt lekkoatletyczny. Realizacja inwestycji zakończy się w połowie 2017 roku.

pdfStadion_lekkoatletyczny_wizualizacja.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------

powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Welcome to the Sulęcin Municipality website. I wish you pleasant reading and invite you to visit the charming Sulęcin Region.

Mayor of Sulęcin
Dariusz Ejchart

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.