PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Invest in Sulęcin > Directions of development >
 • .

  BIP v2

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKKierunki rozwoju

Kierunki rozwoju

Kierunki rozwoju przewidziane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęcin.

1. Miasto Sulęcin

 • Strefa śródmiejska: ochrona i rewitalizacja historycznej struktury przestrzennej obiektów, modernizacja i rewaloryzacja istniejącej zabudowy oraz uzupełnienie ubytków w zabudowie.
 • Strefa mieszkaniowo-usługowa: przewiduje się rozwój mieszkalnictwa jednorodzinnego w zabudowie ekstensywnej, porządkowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, rozwój ogólnomiejskich usług sportowo - rekreacyjnych, utrzymanie rolniczego i rybackiego wykorzystania terenów, ochrona wyznaczonego korytarza ekologicznego rzeki Postomii wraz z budową zbiornika retencyjnego.
 • Strefa mieszkaniowo -usługowo- produkcyjna: rozwój mieszkalnictwa jednorodzinnego, uzupełnienie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, utrzymanie, modernizacja i rozwój istniejących terenów przemysłowych.
 • Strefa mieszkaniowo-usługowa, wschodnia: rozwój funkcji mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi, rozwój rzemiosła usługowego, ochrona istniejącej zieleni.
 • Strefa produkcyjno-magazynowa, w północnej części miasta: planuje się utrzymanie oraz dalszy rozwój funkcji produkcyjno-magazynowych, lokalizacja stacji redukcyjnej gazu I°.
 • Strefa ekologiczno-rekreacyjna, położona w północno-zachodniej części miasta, w dolinie rzeki Postomii: w obrębie tej strefy przewiduje się pełną ochronę ekologiczną, dalsze promowanie gospodarki rybackiej i agroturystyki, wykorzystanie rzeki do celów turystycznych, zbiornik retencyjny, spływy kajakowe i przystanie sprzętu wodnego.
 • Ścieżki rowerowe: rozwój ścieżek na terenie miasta, budowa nowych i modernizacja już istniejących.
 • Sieć gazowa: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie miasta wraz z modernizacją lokalnych kotłowni miejskich i termomodernizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych i obiektów użyteczności publicznej.

2. Gmina Sulęcin

 • rozwój dróg i ścieżek rowerowych w gminie zgodnie z opracowaną koncepcją budowy dróg i ścieżek rowerowych w gminie;
 • rozwój terenów pod względem atrakcyjności turystycznej: okolice Miechowa, Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy ”Uroczysko Lubniewsko” i Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy;
 • gazyfikacja gminy Sulęcin;
 • budowa kolektorów ogólnospławnych w gminie i stworzenie sieci wraz z oczyszczalnią ścieków w Sulęcinie.
 • Rozwój rolnictwa i infrastruktury rolniczej w sołectwach gminy;
 • Rekultywacja rzeki Postomii i budowa zbiornika retencyjnego w Sulęcinie;
 • Rozwój wydobycia i eksploatacji surowców naturalnych na terenie gminy (Małuszów i Wielowieś).

3. Planowane kierunki działania Gminy

 • rozwój przemysłu lekkiego, drzewnego, samochodowego, metalowego i chemicznego;
 • rozwój budownictwa indywidualnego i społecznego w ramach TBS;
 • rozwój usług i handlu w zakresie usług komunikacyjnych, budowlanych;
 • rozwój rolnictwa wielkotowarowego na terenach po byłych PGR i rolnictwa indywidualnego oraz rozwój usług na terenie wiejskim;
 • rozwój funkcji turystyczno - rekreacyjnych na terenie gminy;
 • modernizacja istniejącego układu ulic w mieście oraz realizacja nowych układów ulic w obszarach planowanych terenów rozwojowych miasta;
 • modernizacja i utrzymanie dotychczasowego przebiegu istniejących dróg wojewódzkich i powiatowych;
 • modernizacja, utrzymanie istniejących ujęć wodnych oraz rozbudowa systemów wodociągowych;
 • realizacja gazyfikacji miasta i gminy Sulęcin, modernizacja lokalnych kotłowni i termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej;
 • rozwijanie systemu gromadzenia i neutralizacji odpadów stałych o Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Długoszynie, w ramach CZG-12;
 • rozwój i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy i powiatu sulęcińskiego zgodnie z opracowaną koncepcją ścieżek i dróg rowerowych dla regionu sulęcińskiego.
powrót

Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne

Welcome to the Sulęcin Municipality website. I wish you pleasant reading and invite you to visit the charming Sulęcin Region.

Mayor of Sulęcin
Dariusz Ejchart

serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.