PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Dla Mieszkańców > Fundusze i projekty >
 • .

  BIP v2

 • logo gospodarka

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • esesja

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • logoSOKKonsultacje społeczne Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sulęcin. Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Sporządzane jest dla całego jej obszaru, określa w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania.
Naszym celem jest przekazanie społeczności lokalnej pełnej i rzetelnej informacji na temat polityki przestrzennej gminy, podniesienie wiedzy mieszkańców na temat możliwości udziału w jej tworzeniu, jak również pozyskanie opinii różnych grup interesariuszy na temat projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Chcemy, by mieszkańcy aktywnie włączyli się w proces tworzenia nowego studium co umożliwi osiągnięcie wyższej efektywności i trafności procesów decyzyjnych.
Miej wpływ na rozwój swojej gminy!

Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo!
Pod adresem https://goo.gl/forms/DhnazywMd1LM4yqm2

została uruchomiona ankieta on-line dotycząca kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęcin. Ankieta aktywna będzie do 30 czerwca br.
Czy warto wypełnić ankietę? Warto! Dzięki wiedzy pozyskanej z ankiety nowe studium Sulęcina będzie mogło lepiej uwzględniać potrzeby mieszkańców. Stworzenie studium to sztuka kompromisów. Chcemy dowiedzieć się, co dla mieszkańców gminy jest najważniejsze, a co drugorzędne. Z czego można zrezygnować, a co jest kluczowe dla lokalnych społeczności.
Dziękujemy za gotowość poświęcenia czasu na uzupełnienie naszej ankiety. Państwa opinia jest dla nas bardzo cenna, ponieważ możemy dzięki niej poprawić jakość przestrzeni publicznej w naszej gminie. Jednocześnie zapewniamy, iż Państwa odpowiedzi pozostaną poufne.
Uwaga! wypełnienie ankiety nie jest równoznaczne z formalnym złożeniem wniosku do studium w rozumieniu art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

-----------------------------------------

Dla Państwa wygody został uruchomiony specjalny adres e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , pod który mogą Państwo wysyłać wszelkie zapytania dotyczące prac nad studium oraz za pośrednictwem którego mogą Państwo składać swoje propozycje, uwagi i przemyślenia.

---------------------------------------


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sulęcin. Tym razem chcemy porozmawiać z mieszkańcami w sołectwach naszej gminy. Nie może Was tam zabraknąć!


24.04. o godz. 16.30 – DPS w Tursku
24.04. o godz. 19.00 – świetlica wiejska w Brzeźnie
25.04. o godz. 16.30 – świetlica wiejska w Długoszynie
25.04. o godz.19.00 – remiza OSP w Miechowie
26.04. o godz. 16.30 – Szkoła Podstawowa w Trzemesznie Lub.
26.04. o godz. 19.00 – świetlica wiejska w Wielowsi

----------------------------------------


STWÓRZ Z NAMI NOWE STUDIUM SULĘCINA!
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Sulęcina, nazywane w skrócie "Studium", to dokument określający politykę przestrzenną, opracowywany dla całego obszaru naszej gminy.


Czym jest Studium Sulęcina?
Studium jest najważniejszym dokumentem w polskim systemie planowania przestrzennego decydującym o rozwoju całej gminy. W zależności od potrzeb, studium jest co jakiś czas aktualizowane. Właśnie jesteśmy na tym etapie – tworzymy studium, które zadecyduje o tym, jak nasza gmina będzie rozwijała się w najbliższych latach.

Studium rozstrzyga o takich elementach jak:
- obszary, które w przyszłości będzie można zabudować oraz o przeznaczeniu tej zabudowy (np. mieszkaniowym, handlowym lub produkcyjnym),
- obszary, których nie będzie można zabudowywać (np. rolnicze, leśne, zalewowe),
- układ komunikacyjny (przebieg dróg, ścieżek rowerowych, linii kolejowych),
- system zieleni (np. gdzie powstaną parki, gdzie ogrody działkowe, które tereny zieleni będą chronione),
- ochronie dziedzictwa kulturowego (np. jak należy rozbudowywać historyczne fragmenty miejscowości, gdzie budowa będzie wymagała zgody Konserwatora Zabytków).

Dokument będzie podzielony na uwarunkowania (czyli opis stanu istniejącego) oraz kierunki, które wytyczają drogę rozwoju przestrzennego gminy.
Opracowanie składa się z tekstu oraz map.
Studium jest wiążące dla władz gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (każdy nowy plan będzie musiał być zgodny ze Studium). Z kolei z planami miejscowymi muszą być zgodne pozwolenia na budowę na wszelkie inwestycje – domy, drogi, budynki usługowe, zakłady przemysłowe, tereny rekreacji, infrastrukturę.


Czym różni się Studium od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp)?


Studium jest tzw. „aktem kierownictwa wewnętrznego" - obowiązuje tylko władze gminy.
Plan miejscowy jest „aktem prawa miejscowego" - obowiązuje każdego, kto chce coś wybudować lub przebudować.
Jednak plan miejscowy musi być zgodny ze Studium.
Studium sporządzane jest dla całej gminy, a plan miejscowy dla wybranych jej fragmentów. Zapisy Studium mają charakter ogólny, plany stanowią uszczegółowienie jego zapisów.


Na przykład:
- studium określa orientacyjny przebieg projektowanej drogi, a plan miejscowy jej dokładną szerokość, miejsca skrzyżowań, czy będzie miała ścieżkę rowerową i to, czy wzdłuż ulicy będzie rósł szpaler drzew;
- studium określa gdzie może powstać nowe osiedle mieszkaniowe, a plan miejscowy wskazuje dokładnie gdzie mogą powstać budynki, jakiej będą wysokości, gdzie powstanie sklep, a gdzie restauracja;
- studium określi gdzie mogą powstać zakłady pracy, a plan określi czy będą to fabryki, magazyny, bazy budowlane, czy biura.


Kto sporządza Studium gminy Sulęcin?


Studium sporządza Burmistrz Sulęcina, natomiast uchwala (zatwierdza) Rada Miejska. Za opracowanie dokumentu, który zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej odpowiedzialny jest uprawniony urbanista, który w imieniu Burmistrza sporządza projekt.
Chcemy, aby nowe studium powstało przy jak największej współpracy z mieszkańcami gminy Sulęcin. Wspólnie ustalmy, jak będzie wyglądała nasza gmina.

Jak uczestniczyć w tworzeniu Studium?
Poprzez udział w organizowanych przez Urząd Miejski spotkaniach, ankietach, punktach konsultacyjnych.
Zanim ruszą prace projektowe można złożyć wnioski do Studium, a do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium będzie można składać uwagi. Każdy złożony w terminie wniosek oraz uwaga będzie rozpatrywana przez Burmistrza.
O terminach składania wniosków i uwag będziemy informować między innymi na tej stronie.

-----------------------------------------------------------

Na przeprowadzenie pogłębionego procesu konsultacji społecznych studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gmina Sulęcin pozyskała grant w ramach projektu pn. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

powrót
Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne
Serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin. Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.
Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
budzet
samorzad
folder