PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • .

  BIP v2

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKInformacje dotyczące gospodarki komunalnej

 
Zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w gminach

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sulęcin wchodzi w życie 1 lipca 2013 r.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2011 roku, uchwalona przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, narzuca na gminy obowiązek podjęcia uchwały ustalającej nowe zasady utrzymania czystości i porządku w formie regulaminu. Zgodnie z powyższym Rada Miejska ma obowiązek ustalenia szczegółowego sposób i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W regulaminie określono w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości oraz ustalono częstotliwość odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) na minimum raz na dwa tygodnie oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny, minimum jeden raz w miesiącu, z zastrzeżeniem odpadów zielonych, które w okresie od początku maja do końca września odbierane będą z częstotliwością raz na dwa tygodnie. W wyniku nowelizacji ustawy, gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zorganizowanym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina ma obowiązek stworzenia nowego systemu i określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców oraz stawki opłaty. W celu sprawnego przygotowania ewidencji nieruchomości na terenie gminy Sulęcin objętych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w styczniu 2013 roku przesłane zostaną do wszystkich gospodarstw domowych na terenie Gminy Sulęcin, deklaracje w których należy określić ilość osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, sposób gospodarowania odpadami i wysokość opłaty, jaka będzie wnoszona za odbiór odpadów. Deklarację składa się do Burmistrza Sulęcina w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2013 roku, a nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wchodzi w życie od 1 lipca 2013 roku.

powrót
Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne
Serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin. Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.
Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
budzet
samorzad
folder