PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Dla Mieszkańców > Oświata >
 • .

  BIP v2

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKInformacja dotycząca dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

Informacja dotycząca dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informacje nt. możliwości ubiegania się o bezpłatny przewóz do szkoły lub przedszkola niepełnosprawnego dziecka, organizowany przez Gminę Sulęcin lub o zwrot kosztów dowozu ucznia jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
Podstawa prawna:
• art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)
Gmina zapewnia bezpłatny przewóz i opiekę podczas przewozu lub zwrot kosztów dowozu ucznia jeżeli dowożenie zapewniają rodzice:
• niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim przewóz do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka umożliwiającego dzieciom upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
• uczniom niepełnosprawnym przewóz do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum realizującym kształcenie specjalne, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
• przewóz niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, aby umożliwić tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia.

I. ZASADY ZGŁASZANIA WNIOSKU W SPRAWIE DOWOZU DZIECKA DO SZKOŁY LUB PRZEDSZKOLA

1. Prawo wystąpienia do gminy o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola dla
dziecka niepełnosprawnego przysługuje:
• rodzicom dziecka,
• prawnym opiekunom,
2. W celu zorganizowania dowozu dziecka niepełnosprawnego, rodzice lub opiekunowie prawni powinni złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami,
3. Realizacja zadania jest możliwa do miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami,
4. Rodzice lub opiekunowie prawni we wniosku wskazują okres świadczonej usługi dowozu dziecka do przedszkola lub szkoły,
5. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejski w Sulęcinie, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin w Biurze Obsługi Interesanta, parter.
II. WYMAGANE DOKUMENTY

• Wniosek rodzica (opiekuna prawnego) o dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola (w załączniku),
• Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
• Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
• Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych).

III. OPŁATA ZA PRZYJĘCIE WNIOSKU

Nie dotyczy.

IV. TERMIN ODPOWIEDZI

W ciągu miesiąca od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

V. INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, pokój 32 telefon: 95 755 36 01 wew. 121, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

VI. UWAGI

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
2. Wniosek o objęcie ucznia dowozem zorganizowanym przez Gminę Sulęcin w roku szkolnym 2019/2020 należy złożyć w termie do 28.08.20219 r.

docxWniosek - dowozy

powrót
Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne
Serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin. Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.
Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
budzet
samorzad
folder