PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start > Dla Mieszkańców > Pomoc społeczna >
 • .

  BIP v2

 • covid

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKOśrodek Pomocy Społecznej

opsul. Emilii Plater 14
69-200 Sulęcin

tel.:/fax: 95 755 20 82 (centrala)
tel.: 95 755 08 73 (dyrektor)
NIP: 596-13-24-491
REGON: 210512370
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Dyrektor - Andrzej Stefan Żelechowski

Godziny przyjmowania świadczeniobiorców i wniosków:
poniedziałek – piątek 7:00 - 15:00
Świadczeniobiorców przyjmują pracownicy socjalni zgodnie z rejonizacją.

O instytucji:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie jest jednostką organizacyjną Gminy Sulęcin powołaną do realizacji zadań zleconych z administracji rządowej, przejętych porozumieniami od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadań własnych Gminy w zakresie pomocy społecznej określanej ustawą o pomocy społecznej oraz zadań określonych ustawą o ochronie zdrowia psychicznego. OPS może także realizować inne zadania przekazane przez Gminę, w granicach posiadanych możliwości finansowych i organizacyjnych.

docStatut_OPS.doc

Struktura Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS):

 • Sekcja Pomocy Środowiskowej i Świadczeń,
 • Sekcja Profilaktyki Społecznej, w tym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy, w tym Sekcja Usług Opiekuńczych i Stołówka,
 • Oddział Świadczeń Rodzinnych.

Stołówka mieści się w Środowiskowym Domu Samopomocy i wydaje posiłki dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie.

Posiłki wydawane są: od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:30 do 14:30.

W ramach Sekcji Profilaktyki Społecznej funkcjonuje:
I. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
II. Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje swoje zadania w oparciu o:
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
- Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Jednym z priorytetowych zadań, które realizuje GKRPA jest prowadzenie działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży. To m.in. prowadzenie i finansowanie 8 świetlic środowiskowych.

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w zajęciach świetlic środowiskowych:
Sulęcin: pon.- pt. 14:30 - 18:30 ( ul. Żeromskiego 71)
Brzeźno: pon.-pt. 14:00 - 18:00
Długoszyn: wt.-pt. 15:00 - 18:00
Grochowo: pon.-pt. 12:45 - 15:45
Trzebów: pon.- pt. 14:00 - 18:00
Trzemeszno: pon.- pt. 16:00 - 20:00
Zarzyń: pon. - pt. 14:00 - 18:00
Żubrów: pon.- pt. 16:00 - 19:00

Oferujemy: pomoc w nauce, organizowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, posiłek, organizację imprez okolicznościowych.
www.parpa.pl

Statutowym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Niesiona pomoc ma prowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, a pomoc niesiona osobom z zaburzeniami psychicznymi również do poprawy zaradności i sprawności psychofizycznej.
OPS w Sulęcinie realizuje zadania przewidziane przez ustawodawcę, zawarte w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zmianami). Głównymi formami działalności między innymi są: pomoc finansowa, rzeczowa, usługi opiekuńcze, specjalistyczne, dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach środowiskowych, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne i aktywizacja świadczeniobiorców.
Przy Ośrodku funkcjonuje kuchnia oferująca gorący posiłek dla chorych, osób starszych oraz tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą tego posiłku sobie przygotować.

Zakres pomocy społecznej:

 • przyznawanie i wypłacanie świadczeń zawartych w ustawie o pomocy społecznej
 • praca socjalna
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury socjalnej
 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej
 • realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
 • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb w gminie.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zmianami),
 • Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. nr 15 poz. 148 z póź. zm.),
 • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535 z póź. zm.)
 • Statutu.

O świadczenia z pomocy społecznej mogą się ubiegać:

 • osoby posiadające obywatelstwo polskie, zamieszkujące i przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy zamieszkujący i przebywający na terenie RP posiadający zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w RP, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywający na terytorium RP, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.


Pomoc społeczna udzielana jest osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmowi lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje (art. 8 ustawy o pomocy społecznej):

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł kryterium dochodowego (od 1 października 2012 r.)
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł kryterium dochodowego (od 1 października 2012 r.)

Wykaz świadczeń z pomocy społecznej (art. 36 ustawy o pomocy społecznej): ustawa o pomocy społecznej przewiduje podział świadczeń na:

1. Świadczenia pieniężne w skład których wchodzą:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki,
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

2. Świadczenia niepieniężne w skład których wchodzą:

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowy,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • mieszkania chronione,
 • pobyt i usługi w domach pomocy społecznej,
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym mieszkaniu chronionym,
 • pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnionych

NOWOŚĆ! Karta_Dużej_Rodziny.doc

Oddział Świadczeń Rodzinnych
(siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie)
ul. E. Plater 14
69-200 Sulęcin
pokój nr 4 i nr 5
tel.: 95 755 94 15
Naczelnik Oddziału Świadczeń Rodzinnych - Monika Dul

Godziny przyjmowania interesantów i wniosków:
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00


Do pobrania:
Zasady postępowania w sprawie świadczeń
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - Becikowe
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
Świaczenia Rodzinne - akty prawne
Zasiłek Rodzinny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zasiłek Pielęgnacyjny

powrót
Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne
Serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin. Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.
Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
budzet
samorzad
folder