PolishEnglishDeutsch
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
 • Sulecin
Start >
 • .

  BIP v2

 • covid

 • logo UE

 • logo gospodarka

 • zwierzeta

 • Bezpieczenstwo Baner

 • esesja

 • LUW v3

 • Proeuropa v2

 • lubuskie v2

 • Youtube

 • Facebook

 • powiat v3

 • logoSOKDeklaracja dostępności

Urząd Miejski w Sulęcinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwis Gminy Sulęcin.

Nazwa strony www: Serwis Gminy Sulęcin

Adres strony www: http://sulecin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-10-29

Data aktualizacji strony internetowej: 2012-10-29

Deklarowany status zgodności:
strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania:
strona internetowa jako narzędzie publikowania treści nie spełnia wymagań w/w ustawy.

Powody braku spełnienia wymagań:
trwa proces budowy nowego serwisu internetowego, który będzie spełnia wymagania.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 23.09.2020r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub telefoniczny 95 755 3601. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Adres Urzędu Miejskiego w Sulęcinie: ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich ( link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl ).

Postępowanie odwoławcze:

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

Gmina Sulęcin, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
telefon: 95 755 3601

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa nie zawiera wbudowanych, dedykowanych skrótów klawiszowych. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Miejski w Sulęcinie, ul. Lipowa 18.

Parking ogólnodostępny znajduje wokół budynku Urzędu Miejskiego. Na parkingu wyznaczone zostało jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Urzędu Miejskiego jest dwukondygnacyjny.

Do budynku prowadzą 4 wejścia zlokalizowane na parterze budynku.

Wejście główne oraz 2 wejścia po drugiej stronie budynku są ograniczone schodami bez podjazdów dla wózków inwalidzkich.

Z boku budynku znajduje się wejście bez schodów z pochylnią dostosowaną dla wjazdu do budynku Urzędu Miejskiego osobom na wózkach inwalidzkich.

Wejścia do budynku nie są zabezpieczone bramkami ani punktami kontroli.

Brak jest w budynku windy oraz podestów.

Brak jest pętli indukcyjnej.

W korytarzu wejścia głównego, po prawej stronie od wejścia umieszczona jest tablica informacyjna.

W budynku oznaczone są drogi ewakuacyjne.

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Budynek Urzędu Miejskiego w Sulęcinie jest obiektem wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków i posiada częściowe bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po całym budynku osobom niepełnosprawnym.

Korytarz na parterze budynku jest w większości przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Brak jest możliwości dostania się wózkiem inwalidzkim z parteru budynku na jego piętro.

Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed głównym wejściem do budynku jak i wejściem z tyłu budynku znajduje się dzwonek w celu przywołania pracownika Urzędu Miejskiego, który udzieli wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

Informacja dla osób słabosłyszących lub niesłyszących

W budynku brak jest wykwalifikowanej obsługi osób głuchych, głuchoniemych oraz głuchoniewidomych.

Nad wejściami jak i w budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Osoby zainteresowane chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego zgłaszają chęć skorzystania z takiej pomocy ze wskazaniem komunikowania się, na co najmniej trzy dni robocze przed planowanym zdarzenia. Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie, telefonicznie i e-mailowo oraz powinno ono zawierać krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło.

Możliwy jest kontakt bezpośredni przez osobę wybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.

Osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem urzędu, proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it numer telefonu: 95 755 36 01 lub na numer faksu: 95 755 21 22.

Informacja dla osób niedowidzących lub niewidomych

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Prawo wstępu z psem asystującym

Istnieje możliwość wejścia jak i zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego wydziału lub biura (również z psem asystującym lub przewodnikiem) – pomocą służą w tym zakresie pracownicy Urzędu Miejskiego.

Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępniania decyzji i komunikatów w druku powiększonym.

Informacje ogólne:

W celu wcześniejszego przygotowania wizyty osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem tut. urzędu pod numerem telefonu 95755 36 01, numerem faksu: 95 755 21 22 lub za pomocą korespondencji przesłanej na adres Gminy Sulęcin, ul. Lipowa 18 bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Uwaga: Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem (osobą niepełnosprawną) na parterze budynku Urzędu Miejskiego celem załatwienia sprawy i obsługi w dogodny dla niego sposób.

powrót
Dariusz Ejchart burmistrz wita jasne
Serdecznie witam na stronie internetowej Gminy Sulęcin. Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzenia urokliwej Ziemi Sulęcińskiej.
Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
budzet
samorzad
folder